Lapsehoiuteenuse osutaja tegevusluba

 

Tegevusluba on vaja taotleda, kui soovite osutada lapsehoiuteenust.

 

Tegevusluba antakse välja tähtajatult ja selle väljastab tegevuskohajärgne maavanem.

 

Taotluse saab esitada:

•          sisenedes majandustegevuse registrisse riigiportaali kaudu;

•          maavalitsusele digiallkirjastatuna e-posti teel (info@jogeva.maavalitsus.ee) või allkirjastatuna posti teel aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur 3, 48306 Jõgeva.

 

Tegevusloa saamiseks peate vastama järgnevatele nõuetele:

 

  • teil peab olema Terviseameti tõend teenuse osutamise koha tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta;
  • teil peab olema Päästeameti tõend teenuse osutamise koha vastavuse kohta tuleohutuse nõuetele;
  • tegevusloa taotleja ja osutada soovitav teenus ning teenust vahetult osutav teenuseosutaja peavad vastama sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele;
  • teil peab olema lapsehoidja tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
  • juhul kui lapsehoiuteenust soovitakse osutada lapsehoidja eluruumides, tuleb esitada eluruumi omaniku nõusolek teenuse osutamiseks ning lapsehoidjaga ühist eluruumi kasutava täisealise isiku tervisetõend nakkushaiguste suhtes tervisekontrolli läbimise kohta;
  • lastega töötava isikuna tohib tegutseda isik, keda ei ole karistatud või kellele ei ole kohaldatud sundravi karistusseadustiku §-s 133–1333, 141–1451, 175, 1751 või 178–179 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi;
  • esmasel tegevusloa taotlemisel lapsehoidjate kirjalikud nõusolekud tegevusluba taotleva teenuse osutaja juurde tööle asumiseks;
  • teie suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust, vastu võetud lõpetamise otsust ega välja kuulutatud pankrotti;
  • teil ei ole maksuvõlga või seda ei ole ajatatud;
  • olete tasunud riigilõivu.

 

Info: Liivi Noormägi, Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna nõunik, tel 776 6336

liivi.noormagi@jogeva.maavalitsus.ee