Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused

 

Jõgeva maavanem algatas 16. novembril 2000 korraldusega nr 200 Jõgeva maakonnaplaneeringut täpsustava teemaplaneeringu "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused". Planeeringu eesmärkideks on kultuurilis-ajalooliselt, esteetiliselt ja looduslikult väärtuslike maastike väljaselgitamine, kaardistamine ja hindamine ja loodus- ja keskkonnakaitselisest, ökoloogilisest ja sotsiaalsest aspektist põhjendatud ruumilise struktuuri kujundamine.

Saadud tulemused on aluseks maakasutuse- ja ehitustingimuste määratlemisel kohalike omavalitsuste üld- ja detailplaneeringute koostamisel ning väärtuslike maastike ja tähtsate looduslike alade hoolduseks ja hoiuks eraldatavate riiklike investeeringute suunamisel.