Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord

 

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.
 

PKT toetusskeemi eelarve perioodil 2014-2020 on 134 802 250 eurot.

 

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse tingimused (määrus)

 

Määruse eelnõu seletuskiri.pdf

 

Taotlusvoor Harju, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakondadele on avatud 16.11.2015 kuni 29.02.2016 kella 17-ni.

Infopäevad toetuse taotlejatele on kavandatud vastavalt projektide valdkondadele 1., 3. ja 4. detsembril Järvamaal Türi ning 9. detsemrbil Tallinnas. Täpsemalt loe ning registreeru siin.

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse eesmärgiks on majandusaktiivsuse, sealhulgas tööhõive ja ettevõtlusaktiivsuse kasv väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi.
Toetust antakse projektidele, mille objekt ja tegevused sisalduvad asukoha maakonna tegevuskavas ning mis panustavad toetuse eesmärgi, tulemuse ja väljundite saavutamisesse.
Toetatakse järgmiseid tegevusi:
1) sihtkoha eripära rõhutavate terviklike turismitoodete ja -atraktsioonide arendamine ning sihtkoha kui võrgustiku arendamine;
2) ettevõtluse seisukohast olulise avaliku tugitaristu kaasajastamine ja selle loomine olemasolevate või uute tööstus- ja ettevõtlusalade juurde;
3) inkubatsiooni- ja tootearendusvõimaluste väljaarendamine;
4) linnakeskuse avaliku ruumi, sealhulgas linnasüdamed ja väljakud, kaasajastamine ettevõtlusele atraktiivsemaks muutmiseks;
5) keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste, sealhulgas ühistransport ning jalg- ja jalgrattatee, arendamine

Tegevuste 1–4 toetamise eesmärgiks on projekti tulemusena uute, sealhulgas kõrgema lisandväärtusega, töökohtade loomine. Tegevuse 5 (keskuste ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamine) toetamise eesmärgiks on avalike teenuste ja töökohtade kättesaadavuse paranemine ning väljundindikaatoriks on lahendatud toimepiirkondade ühendusvõimaluste kitsaskohtade arv.

Taotlusvoorud avame maakondade kaupa peale vastava maakonna tegevuskava kinnitamist riigihalduse ministri poolt.
Hiljemalt taotlusvooru avamise ajaks teeme käesoleva lehe kaudu kättesaadavaks taotlemiseks vajalikud vormid, juhendid ning muud taotlemisega seotud materjalid.
Peale taotlusvooru avamist pakume kõigile projektide ettevalmistajatele eelnõustamise võimalust.

 

 

Lisainformatsioon ja nõustamine:

 

 

Turismivaldkonna projektid

Riin Roosalu
arenduskonsultant
tel. 627 9368 

Piret Loorand
arenduskonsultant
tel. 627 9507

Mirjam Jalak
arenduskonsultant
tel. 737 7246

Epp Kroon
arenduskonsultant
tel. 738 6008

Anu Ansberg
arenduskonsultant
tel. 627 9536

 

Tööstus- ja ettevõtlusalade projektid

Märt Jõgi
arenduskonsultant
tel. 738 6019

Kadi Kaur
arenduskonsultant
tel. 738 6017

 

Inkubaatorite ja tootearenduskeskuste projektid

Riin Roosalu
arenduskonsultant
tel. 627 9368

Epp Kroon
arenduskonsultant
tel. 738 6008

Linnakeskuste projektid

Lauri Alver

arenduskonsultant
tel. 627 9588

Anu Ansberg
arenduskonsultant
tel. 627 9536

 

Keskuse ja tagamaa vaheliste ühenduste arendamise projektid

Lauri Alver
arenduskonsultant
tel. 627 9588

Mirjam Jalak
arenduskonsultant
tel. 737 7246

 

Jõgevamaa piirkonna konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavas sisalduvad arendatavad objektid esindavad kõiki Jõgevamaa uuendatud arengustrateegias välja toodud arenguväljakutseid, mida antud meetme raames on võimalik lahendada.

Antud tegevuskava objektid/tegevused on seatud pingeritta arvestades Jõgeva maakonna vajadusi ning püüdes saavutada maksimaalset positiivset mõju. Tegevuskava koostamises on aktiivselt osalenud kõik 13 Jõgevamaa omavalitsust ning antud tegevuskava väljendab Jõgeva maakonna üksmeelset tahet tugevdada piirkondade konkurentsivõimet ning luua eeldusi piirkondade arenguks ning kõrvaldada kitsaskohti, mis seda arengut takistavad.

 
 

Tegevuskava koostamine ja tegevuste prioritiseerimine

 

2014. aastal toimus PKT tegevuskava koostamise raames 6 seminari. 26. augustil toimus arengustrateegia uuendamist ja piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse meedet tutvustav seminar, kus osalesid 29 inimest, sh Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna töötajad, 11 omavalitsuse esindajad, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja, Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskuse esindaja, Jõgevamaa Koostöökoja esindaja, Jõgevamaa Ühistranspordikeskuse esindaja, Eesti Töötukassa esindaja, konsultandid Krames Konsultatsioonid OÜ-st ja KSR Consulting OÜ-st ning Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamise konsultant Ramboll Eesti AS-st. Viidi läbi rühmatöö tugevuste ja nõrkuste/kitsaskohtade määratlemiseks valdkonniti (ettevõtlus ja ettevõtlusalad, tööhõive, külastuskeskkond, liikuvus ja ühistransport, toimepiirkonnakeskused). Seejärel hindasid seminaril osalejad varem leitud tugevusi ja nõrkusi. 

 

Tervikdokumendiga "Jõgevamaa Piirkonna konkurentsi tugevdamise tegevuskava ja objektid" tutvumiseks vajuta siia.

 

Siseministri käskkirjaga  "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise perioodi 2014–2020 investeeringute toetuse eelarve maakondade vahelise jaotuse kehtestamine" tutvumiseks vajuta siia.

 

Siseministri käskkirjaga "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavade koostamise protseduurid" tutvumiseks vajuta siia.

 

Riigihalduse ministri käskkirjaga "Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse Harjumaa, Jõgevamaa ja Põlvamaa taotlusvooru tähtpäeva ja taotlusvooru eelarvete kehtestamine" tutvumiseks vajuta siia.

 

Riigihalduse ministri käskkirjaga "Jõgevamaa konkurentsivõime tugevdamise tegevuskava kinnitamine" tutvumiseks vajuta siia.

 

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse hindamismetoodika on EASi kodulehel leitav interneti aadressil:
http://www.eas.ee/et/avalikule-ja-mittetulundussektorile/turism/piirkondade-konkurentsivoime-tugevdamise-investeeringute-toetus/taotluse-menetlemine-ja-hindamine