Komisjonid ja nõukogud

 • Maakonnaplaneering – juhtrühma moodustamine
 • Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuste taotlemiseks esitatud taotluste menetlemise komisjon
 • Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu
 • Jõgeva Maavalitsuses riigivara valitsemist ja riigihankeid korraldav komisjon
 • Jõgeva maakonna loomatauditõrje komisjon
 • Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon
 • Jõgeva Maavalitsuse juurde moodustatud tervisenõukogu
 • Jõgevamaa liikluskomisjon
 • Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondlik hindamiskomisjon
 • Jõgeva maakonna spordinõukogu
 • Jõgeva maakonna alaealiste komisjon
 • Jõgeva maakonna nõustamiskomisjon
 • Jõgeva maakonna valimiskomisjon
 • Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondlik komisjon
 • Jõgeva maakonna laulu ja tantsupeo komisjon
 • Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Jõgeva maakonna komisjon

 

 

 

Maakonnaplaneering – juhtrühma moodustamine

 

MAAVANEMA KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 17. jaanuari 2014 korraldus nr 1-1/2014/19 „Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks juhtrühma moodustamine ning Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korralduse nr 1-1/2013/454 „Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" muutmine.

 

ALUSED:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punkt 16 ja § 89 lõige 5;

planeerimisseaduse § 10 lõige 3 ja lõike 8 punkt 2;

Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korralduse nr 337 „Maakonnaplaneeringute algatamine" punkt 3.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 26. märtsi 2015 korraldus nr 1-1/2015/141 „Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks moodustatud juhtrühma koosseisu muutmine":

-          komisjoni koosseisust arvati välja Monika Aasa;

-          muudeti Aime Meltsase ametinimetust – haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;

-          komisjoni koosseisust arvati välja Tiit Urva;

-          juhtrühma liikmeks määrati Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja Marve Millend;

Jõgeva maavanema 10. detsembri 2015 korraldus nr 1-1/2015/472 „Jõgeva maavanema 17. jaanuari 2014 korraldusega nr 1-1/2014/19 Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks moodustatud juhtrühma koosseisu muutmine":

-          komisjoni koosseisust arvati välja Riina Kull seoses Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori kohusetäitja ametikohalt vabastamisega;

-          komisjoni koosseisust arvati välja Janika Raudsepp seoses avaliku võimu teostamise õiguse peatumisega;

Jõgeva maavanema 14. aprilli 2016 korraldus nr 1-1/2016/139 „Jõgeva maavanema 17. jaanuari 2014 korraldusega nr 1-1/2014/19 Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks moodustatud juhtrühma koosseisu muutmine":

-          seoses lapsehoolduspuhkuselt ametikohale naasmisega määrati juhtrühma koosseisu Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute peaspetsialist JANIKA RAUDSEPP;

Jõgeva maavanema 25. juuli 2016 korraldus nr 1-1/2016/266 „Jõgeva        maavanema 17. jaanuari 2014 korralduse nr 1-1/2014/19 „Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks juhtrühma moodustamine ning Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korralduse nr 1-1/2013/454 „Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" muutmine" muutmine:

-          VAHUR KUKE ametinimetuseks loeti kantselei nõunik ning EHA LUKATSI ametinimetuseks arengu- ja planeeringuosakonna nõunik.

 

JUHTRÜHMA KOOSSEIS:

juhtrühma juht:

VIKTOR SVJATÕŠEV – Jõgeva maavanem;

juhtrühma liikmed:

VAHUR KUKK – Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik;
AGNES LIHTSA – Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute peaspetsialist;
EHA LUKATS – Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik;
AIME MELTSAS – Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;
MARVE MILLEND – Sihtasutuse Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus juhataja;
JANIKA RAUDSEPP – Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute peaspetsialist;

MART TOOMING – Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja.

 

ÜLESANDED, TÖÖKORD: (korralduse punktid 2-5):

2. Juhtrühma ülesandeks on Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamise protsessis tekkivate põhimõtteliste küsimuste läbiarutamine, võimalike vastuolude õigeaegne lahendamine ning osapoolte informeerimine. Juhtrühma koosolekutel osalevad planeeringukonsultant ja keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert.

 

3. Juhtrühma kutsub kokku juhtrühma juht. Juhtrühma asjaajamist korraldab Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond.

 

4. Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhatajal Mart Toomingal korraldada töörühmade moodustamine ja nende töö. Töörühm tegutseb koostöös planeeringukonsultandi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eksperdiga.

 

5. Juhtrühma ja töörühmade töö lõpeb Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestamisega.

 

KORRALDUSE MUUTMINE

6. Seoses maavalitsuse teenistujate koosseisus toimunud muudatustega muuta Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korralduse nr 1-1/2013/454 „Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" punkti 3 ning sõnastada see järgmiselt:

„3. Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna planeeringute peaspetsialistil Janika Raudsepal korraldada kõigi maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamisega seotud dokumentide avaldamine maavalitsuse veebilehel.".

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuste taotlemiseks esitatud taotluste menetlemise komisjon

 

MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 17. novembri 2016 korraldus nr 1-1/2016/417 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuste taotlemiseks esitatud maakondlike taotluste menetlemiseks komisjoni moodustamine".

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punktid 1 ja 16, § 89 lõige 5;

Vabariigi Valitsuse 15.09.2016 määruse nr 102 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord" § 11 lõiked 1, 2 ja 3;

riigihalduse ministri 14.11.2016 käskkirja nr 1.1-4/229 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi hindamismetoodika, hindamistabelite ja pingerea vormide kinnitamine";

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 12.10.2016 otsus nr 31 „Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja nimetamine regionaalsete investeeringutoetuste programmi maakondlikku hindamiskomisjoni".

 

MUUDATUSED:

KOMISJONI KOOSSEIS (5-liikmeline):

esimees: MART TOOMING – arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;

liikmed:

JAAN AIAOTS – Põltsamaa linnapea, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

VAHUR KUKK – Kultuuriseltsi Vanaveski juhatuse liige, mittetulundusühenduste esindaja;

EHA LUKATS – arengu- ja planeeringuosakonna nõunik;

AIME MELTSAS – haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.

 

Korralduse punktis 2 on komisjoni ülesanded:

2.1 hinnata Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt maavalitsusele esitatud Jõgeva maakonnast laekunud taotlused ning anda hinnang nende prioriteetsusele vastavalt riigihalduse ministri 14.11.2016 käskkirjaga nr 1.1-4/229 „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi hindamismetoodika, hindamistabelite ja pingerea vormide kinnitamine" kehtestatud nõuetele;

2.2 esitada maavanemale maakondliku komisjoni koosoleku protokoll, projektide hindamistabelid ning maakonna projektide vormikohane pingerida arvestusega, et maavanemal oleks võimalik nimetatud ülevaate edastamine Rahandusministeeriumile ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 1. märtsiks.

 

Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu

 

MAAVANEMA KORRALDUS

Jõgeva maavanema 8. jaanuari 2016 korraldus nr 1-1/2016/3 „Jõgeva maakonna siseturvalisuse

nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine"

 

õgeva maakonna  

ALUSED:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punkt 1 ja § 89 lõige 5;

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. aasta korraldusega nr 107 heakskiidetud „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020";

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2015 korraldusega nr 491 heakskiidetud „„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020" rakendusplaan aastateks 2015–2019";

siseministri 18.09.2015 käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks".

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 7. märtsi 2016 korraldus nr 1-1/2016/90 „Jõgeva maavanema 8. jaanuari 2016 korralduse nr 1-1/2016/3 „Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine" muutmine":

-          nõukogu koosseisust arvati välja Kadi Länik;

-          nõukogu liikmeks määrati Jõgeva maasekretär Kristi Tamme;

-          täiendavalt määrati nõukogu liikmeks Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor Janek Järva.

Jõgeva maavanema 7. juuni 2016 korraldus nr 1-1/2016/230 „Jõgeva maavanema 8. jaanuari 2016 korralduse nr 1-1/2016/3 „Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine" muutmine":

-          nõukogu liikmeks määrati Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja ANNE NURMIK;

-          nõukogu liikmeks määrati Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskuse juhataja HARLES KAUP;

Jõgeva maavanema 9. augusti 2016 korraldus nr 1-1/2016/278 „230 „Jõgeva maavanema 8. jaanuari 2016 korralduse nr 1-1/2016/3 „Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine" muutmine":

-          Mati Kuusvere ja Aare Olgo arvati nõukogu koosseisust välja;

-          nõukogu liikmeks määrati Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Tarmo Laaniste ja Jõgeva linnapea Raivo Meitus;

-          Jalmar Ernitsa ametinimetuseks loeti Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri piirivalve büroo Mustvee kordoni juht;

-          Rita Kaasiku ametinimetuseks loeti Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna Jõgeva maakonna ohvriabi töötaja;

-          Toivo Krooni ametinimetuseks loeti Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist;

-          Vahur Kuke ametinimetuseks loeti Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik;

-          Arnold Naritsa ametinimetuseks loeti Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja.

 

KOMISJONI MOODUSTAMINE (korralduse punkt 1):

Moodustada riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ning „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020" elluviimise koordineerimiseks Jõgeva maakonnas  siseturvalisuse nõukogu (edaspidi nõukogu) järgmises koosseisus:

 

Nõukogu esimees:

VIKTOR SVJATÕŠEV - Jõgeva maavanem.

 

Nõukogu liikmed:

JÜRI ALANDI - Päästeameti Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja;

KAIDO ALEV - Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist;

IVAR DUBOLAZOV - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna juht;

JALMAR ERNITS - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri piirivalve büroo Mustvee kordoni juht;

JANEK JÄRVA – Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor;

JAAK JÜRGENSON - Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni juhataja;

RITA KAASIK - Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse peaspetsialist;

HARLES KAUP - Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskuse juhataja;

TOIVO KROON - Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist;

DORA KUKK - Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo juhataja;

VAHUR KUKK - Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik;

ENN KURG - Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees;

TARMO LAANISTE - Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik;

KARMEN MAIKALU - Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog;

RAIVO MEITUS - Jõgeva linnapea;

ARNOLD NARITS - Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja;

ANNE NURMIK - Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja;

PEEP PÕDDER - Sihtasutuse Jõgeva Haigla juhataja;

TIINA SÄÄLIK - Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi sekretär;

KRISTI TAMME - Jõgeva maasekretär;

MART TOOMING - Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja.

 

NÕUKOGU ÜLESANDED (korralduse punktid 2.1-2.5):

2.1. kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;

2.2. koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, terviseedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;

2.3. seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;

2.4. soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist;

2.5. täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.

 

NÕUKOGU TÖÖKORD (korralduse punktid 2.6-2.14)

2.6. Nõukogu tööd juhib maavanem. Nõukogu teenindab maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond.

2.7. Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka elektroonilisi arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse.

2.8. Nõukogu koosoleku kutsub kokku maavanem.

2.9. Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav maavanema hääl.

2.10. Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade käsitlemiseks.

2.11. Nõukogu algatusel võib korraldada seminare, koolitusi ja õppereise.

2.12. Maavanem tagab nõukogu tööd korraldades kooskõla teiste sarnaseid teemasid hõlmavate piirkondlike, maakondlike, regionaalsete ja riiklike komisjonide tööga.

2.13. Nõukogu teeb ettepanekuid maakonna turvalisuse käsitlemiseks maakonna arengustrateegias. Nõukogu võib kinnitada 1-4-aastase maakonna turvalisuse arengu- või tegevuskava.

2.14. Nõukogu juhtimisel koostatakse igal aastal kokkuvõte maakonna turvalisusest, sh nõukogu, asutuste ja ühingute tegevustest ja tulemustest turvalisuse loomisel. Kokkuvõte avaldatakse maavalitsuse veebilehel.

 

Jõgeva Maavalitsuses riigivara valitsemist ja riigihankeid korraldav komisjon

 

MAAVANEMA KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 9. aprilli 2012 korraldus nr 1-1/130 „Jõgeva Maavalitsuse riigivara valitsemist ja riigihankeid korraldava komisjoni moodustamine"

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse § 84 punktid 2 ja 8 ning § 89 lõige 5;

„Riigivaraseaduse" § 4 lõiked 3 ja 5;

„Riigihangete seaduse" § 13 lõige 3;

Jõgeva maavanema 29. detsembri 2011 korraldusega nr 635 kinnitatud „Riigihangete läbiviimise korra Jõgeva Maavalitsuses" punkt 5.2.6.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 27. septembri 2013 korraldus nr 1-1/2013/514 „Jõgeva maavanema 9. aprilli 2012 korralduse nr 1-1/130 „Jõgeva Maavalitsuse riigivara valitsemist ja riigihankeid korraldava komisjoni moodustamine" muutmine":

-          komisjoni liikmeks määrati täiendavalt kantselei vanemjurist;

Jõgeva maavanema 26. juuli 2016 korraldus nr 1-1/2016/269 „Jõgeva maavanema 9. aprilli 2012 korraldus nr 1-1/130 „Jõgeva Maavalitsuse riigivara valitsemist ja riigihankeid korraldava komisjoni moodustamine" muutmine:

-          komisjoni koosseisu kuuluva ametniku ametikoht „arengu- ja planeeringuosakonna majandus- ja transpordinõunik" asendati ametikohaga „arengu- ja planeeringuosakonna nõunik".

 

KOMISJONI KOOSSEIS (korralduse punkt 1):

komisjoni esimees:                 maasekretär;

komisjoni aseesimees:          kantselei finantsnõunik;

komisjoni liikmed:                   arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;

   arengu- ja planeeringuosakonna nõunik;
   haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;
   kantselei vanemjurist;
   kantselei vanemspetsialist halduse alal.

 

KOMISJONI ÜLESANDED, TÖÖKORD:                                                                        

2. Määrata komisjoni ülesandeks riigivara valitsemisega seotud küsimuste lahendamine ja maavanemale arvamuste ja ettepanekute esitamine ning lihtmenetlusega riigihangete korraldamisel hankemenetluse läbiviimine ja hankemenetlusega seotud toimingute teostamine vastavalt Jõgeva maavanema 29. detsembri 2011 korraldusega nr 635 kinnitatud „Riigihangete läbiviimise korra Jõgeva Maavalitsuses" punktis 5.2.6 sätestatule. Lihtmenetlusega riigihanke korraldamisel võib komisjoni esimees hankemenetluse läbiviimiseks komisjoni töösse täiendavalt kaasata kuni kolm maavalitsuse ametnikku riigihanke objektiga seotud struktuuriüksusest. Komisjoni töösse kaasatud ametnikud osalevad komisjoni töös nõuandva hääleõigusega.

 

3. Komisjon on otsustusvõimeline, kui komisjoni koosolekust võtab osa vähemalt kolm liiget, kellest üks on komisjoni esimees või tema äraolekul aseesimees. Komisjoni koosolekud protokollitakse. Protokollija määrab komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees. Komisjoni koosoleku protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul aseesimees, ja protokollija.

 

4. Komisjoni asjaajamine toimub vastavalt maavalitsuse asjaajamise korrale. Asjaajamises kasutab komisjon Jõgeva Maavalitsuse üldblanketti, millele on lisatud komisjoni nimi.

 

Jõgeva maakonna loomatauditõrje komisjon

 

MAAVANEMA KORRALDUS

Jõgeva maavanema 8. augusti 2015 korraldus nr 1-1/2015/296 „Jõgeva maakonna tauditõrje komisjoni moodustamine".

 

ALUSED:

Vabariigi Valitsuse  seaduse § 84 punkt 16 ja § 89 lõige 5;

loomatauditõrje seaduse § 48;

Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskuse juhataja 8. augusti 2015 ettepanek loomatauditõrje komisjoni moodustamiseks seoses sigade Aafrika katku diagnoosimisega Jõgeva maakonnas Puurmani vallas Altnurga külas  Osaühingule KAUBI FARMID kuuluvas sigalas.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 27. augusti 2015 korraldus nr 1-1/2015/319 „Jõgeva maavanema 09.08.2015 korralduse nr 1-1/2015/296 „Jõgeva maakonna tauditõrje komisjoni moodustamine" muutmine":

-                     seoses eriti ohtliku loomataudi, sigade aafrika katku jätkuva levikuga Jõgevamaal Jõgeva maakonna tauditõrje komisjoni koosseisu järgmised liikmed: Palamuse vallavanem URMAS ASTEL, Jõgeva vallavanem ENN KURG, Torma vallavanem TRIIN PÄRSIM ja Põltsamaa vallavanem TOIVO TÕNSON;

Jõgeva maavanema 1. juuli 2016 korraldus nr 1-1/2016/243 „Jõgeva maavanema 9. augusti 2015 korralduse nr 1-1/2015/296 „Jõgeva maakonna tauditõrje komisjoni moodustamine" muutmine":

-                     seoses Palamuse vallavanema Urmas Asteli ametist vabastamise ja Rait Persidski vallavanema ametisse nimetamisega arvati Urmas Astel komisjoni koosseisust välja ning  komisjoni liikmeks määrati  Palamuse vallavanem Rait Persidski.

 

Korralduse punktis 1 Jõgeva maakonna tauditõrje komisjoni KOOSSEIS:

komisjoni esimees:

Harles Kaup               - Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskuse juhataja;

           

komisjoni liikmed:

Jüri Alandi                  - Päästeameti Lõuna Päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja;

Allvar Annuk             - Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo inspektor;

Ivar Dubolazov          - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politsei-

                                     jaoskonna juht;

Jaak Jürgenson           - Keskkonnaameti Viru regiooni juht Jõgeva-Tartu regiooni juhataja

                                     ülesannetes;

Arbo Kepp                 - Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskuse juhataja

                                     asetäitja;

Enn Kurg                    - Jõgeva vallavanem;

Mati Kuusvere            - Kaitseliidu Jõgeva Maleva pealik;

Margus Möldri           - Puurmani vallavanem;

Kadri Mäkišev            - veterinaararst;

Rait Persidski             - Palamuse vallavanem;

Triin Pärsim                - Torma vallavanem;                         

Viktor Svjatõšev        - Jõgeva maavanem;

Mart Tooming            - Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;

Toivo Tõnson             - Põltsamaa vallavanem.

 

2. Komisjoni esimehel paluda komisjoni tööst osa võtma Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi esindaja.

 

3. Komisjoni ülesandeks on:

3.1. loomatauditõrje seaduse § 52 alusel epidemioloogilise uurimise läbiviimine;

3.2. ohustatud ja järelevalvetsooni piiritlemine;

3.3. loomatauditõrje meetmete rakendamise koordineerimine, korraldamine ja kontroll.

 

 

Kohaliku omaalgatuse programmi maakondlik komisjon

 

MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 2. märtsi 2016 korraldus nr 1-1/2016/86 „Kohaliku omaalgatuse programmi elluviimise korraldamine 2016. aastal".

 

ALUSED:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktid 1 ja16 ning § 89 lõige 5;

riigihalduse ministri 25. veebruari 2016 käskkirja nr 1.1-4/055 „Kohaliku omaalgatuse programmi 2016. aasta programmdokument" punktid 8.2 ja 11.1;

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 14. jaanuari 2014 otsus nr 1 „Esindajate nimetamine komisjonidesse" punkt 1.4;

JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUSE juhatuse esimehe 10. märtsi 2014 ettepanek hindamiskomisjoni liikme määramiseks.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 16. augusti 2016 korraldus nr 1-1/2016/280 „Jõgeva maavanema 2. märtsi 2016 korralduse nr 1-1/2016/86 „Kohaliku omaalgatuse programmi elluviimise korraldamine 2016. aastal" muutmine":

-          Urmas Astel ja Liia Stamm arvati komisjoni koosseisust välja;

-          komisjoni liikmeteks määrati Palamuse vallavanem, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja RAIT PERSIDSKI ning Kääpa Ühistegevuse Seltsi juhatuse liige, mittetulundusühenduste esindaja RITA KIVISAAR;

-          Vahur Kuke ametinimetuseks loeti kantselei nõunik;

-          korralduse punktis 2 loeti taotlusi menetleva isiku TOIVO KROONI ametinimetuseks Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist;

-          „Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest toetuse taotlemiseks esitatud taotluste menetlemise korra" punktis 5 asendati sõna „arendusspetsialist"  sõnaga „peaspetsialist";

Jõgeva maavanema 29. augusti 2016 korraldus nr 1-1/2016/288 „Jõgeva maavanema 2. märtsi 2016 korralduse nr 1-1/2016/86 „Kohaliku omaalgatuse programmi elluviimise korraldamine 2016. aastal" muutmine:

-          Vahur Kukk vabastati komisjoni esimehe kohustustest ning ta arvati komisjoni koosseisust välja;

-          komisjoni esimeheks määrati Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, maavalitsuse esindaja Mart Tooming.

 

KOMISJONI KOOSSEIS (5-liikmeline):

 

esimees

MART TOOMING – Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja, maavalitsuse esindaja;

liikmed:

RITA KIVISAAR – Kääpa Ühistegevuse Seltsi juhatuse liige, mittetulundusühenduste esindaja;

RAIT PERSIDSKI – Palamuse vallavanem, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

TIIA PÄRTELPOEG – Maarja-Magdaleena Maarahva Seltsi juhatuse liige, mittetulundusühenduste esindaja; 

EVI ROHTLA – JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUSE esindaja, mittetulundusühenduste esindaja.

 

Korralduse punkt 2: Määrata Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist Toivo Kroon taotlusi menetlevaks isikuks, kes:

2.1 kontrollib taotlusvormi ja eelarve vormi täitmise nõuetekohasust ning taotluse ja taotleja vastavust kehtestatud nõuetele;

2.2 nõuab taotlejalt taotluse ja taotleja vastavuse kontrollimisel puuduvate dokumentide ja lisainformatsiooni esitamist ning määrab taotlejale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks;

2.3 tunnistab taotluse ja/või taotleja nõuetele vastavaks või mittevastavaks ning teeb maavanemale ettepaneku mittevastavaks tunnistatud taotluse rahuldamata jätmise otsuse tegemiseks;

2.4 esitab vastavaks tunnistatud taotlused komisjonile hindamiseks;

2.5 teostab projekti elluviimise kohta esitatavate aruannete vastavuskontrolli ning kinnitab toetuse saaja poolt esitatud lõpparuanded.

 

Korralduse punktiga 3 on kinnitatud „Kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest toetuse taotlemiseks esitatud taotluste menetlemise kord" vastavalt korralduse lisale.

 

Jõgeva Maavalitsuse juurde moodustatud tervisenõukogu 

 

MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korraldus nr 248 „Tervisenõukogu moodustamine".

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punkt 1 ja § 89 lõige 5;

„Rahvatervise seaduse" § 9;

Vabariigi Valitsuse 14. veebruari 2005 korraldusega nr 89 kinnitatud „Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia 2005-2020";

sotsiaalministri 12. jaanuari 2010 käskkirjaga nr 3 kinnitatud programm „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010-2013";

Tervise Arengu Instituudi ja Jõgeva Maavalitsuse vahel 24. märtsil 2010 sõlmitud koostööleping nr 10-7.2-3/460; 1.3-10/20 lisa 1 punkt 1 ja lisa 2.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 17. veebruari 2011 korraldus nr 84 „Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korralduse nr 248 „Tervisenõukogu moodustamine" muutmine:

-          tervisenõukogu koosseisust arvati välja KADI EESSAAR;

-          tervisenõukogu liikmeks nimetati Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist MAIU VELTBACH.

Jõgeva maavanema 9. augusti 2011 korraldus nr 357 „Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korralduse nr 248 „Tervisenõukogu moodustamine" muutmine":

alused: "Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punktid 2 ja 16 ning § 89 lõige 5, „Rahvatervise seaduse" § 9, Tervise Arengu Instituudi ja Jõgeva Maavalitsuse vahel 24. märtsil 2010 sõlmitud koostöölepingu nr 10-7.2-3/460; 1.3-10/20 lisa 2 „Tervisenõukogu koosseis, eesmärgid ja ülesanded", Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korraldusega nr 248 kinnitatud „Jõgeva Maavalitsuse juurde moodustatud tervisenõukogu ülesanded ja töökorra" punkt 8, Laili Aunapi 28. märtsi 2011 avaldus tervisenõukogust välja arvamiseks ja  Jõgeva maakonna tervisenõukogu 7. juuni 2011 protokoll nr 2

-          tervisenõukogu koosseisust arvati välja Laili Aunap;

-          tervisenõukogu liikmeteks nimetati:

- Lõuna Prefektuuri korrakaitsebüroo piirkondliku politseitöö talituse ennetusteenistuse  noorsoopolitseinik Kirly Kadastik;

      - Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Tiina Tegelmann;

      - JÕGEVAMAA OMAVALITSUSTE AKTIVISEERIMISKESKUSE juhataja Anne-Ly Võlli.

Jõgeva maavanema 30. oktoobri 2012 korraldus nr 1-1/361 „Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korralduse nr 248 „Tervisenõukogu moodustamine" muutmine":

alused: "Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punktid 2 ja 16 ning § 89 lõige 5, „Rahvatervise seaduse" § 9, Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korraldusega nr 248 kinnitatud „Jõgeva Maavalitsuse juurde moodustatud tervisenõukogu ülesannete ja töökorra" punkt 8, Jõgeva maavanema 8. mai 2012 korralduse nr 4-1/12 „Andi Einaste teenistusest vabastamine" punkt 1, Jõgeva maavanema 7. mai 2012 korraldus nr 4-2/17 "Monika Aasa lapsehoolduspuhkuse katkestamine" ning Anne-Ly Võlli 29. oktoobri 2012 avaldus tervisenõukogu koosseisust välja arvamiseks

-          tervisenõukogu koosseisust arvati välja Andi Einaste ja Anne-Ly Võlli;

-          tervisenõukogu liikmeks määrati Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Monika Aasa.

Jõgeva maavanema 12. mai 2015 korraldus nr 1-1/2015/213 „Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korralduse nr 248 „Tervisenõukogu moodustamine" muutmine":

alused: Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktid 2 ja 16 ning § 89 lõige 5, rahvatervise seaduse § 9 punkt 1, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse 11. veebruari 2015 otsuse nr 13 „Esindajate nimetamine komisjonidesse" punkti 2.8, Jõgeva maavanema 15. septembri 2014 korralduse nr 4-1/2014/29 „Ametniku tähtajaline üleviimine" punkti 1 ning Reesi Eferti 24. aprilli 2015 avaldus tervisenõukogu liikmeks saamiseks:

-          arvati tervisenõukogu koosseisust välja Monika Aasa ja Rauno Kuus;

-          määrati tervisenõukogu liikmeteks Maanteeameti ennetustöö osakonna peaspetsialist Reesi Efert, Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Aime Meltsas ja Puurmani vallavanem Margus Möldri;

-          muudeti tervisenõukogu liikmete ametinimetused järgmiselt:

1)      Eha Anslan – Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo peaspetsialist;

2)      Kirly Kadastik – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik;

3)      Kaire Kampus – Lustivere Põhikooli ja Esku-Kamari Kooli detektor;

4)      Kalmer Lain – Jõgeva Linnavolikogu liige, Gamer Kaubanduse OÜ juhatuse liige;

Jõgeva maavanema 13. mai 2015 korraldus nr 1-1/2015/218 „Jõgeva maavanema 12. mai 2015 korralduses nr 213 „Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korralduse nr 248 „Tervisenõukogu moodustamine" muutmine" ebatäpsuse parandamine":

-          korralduse punktis 1.3.3 parandati ilmne ebatäpsus ning sõna „detektor" asendati sõnaga „direktor";

Jõgeva maavanema 7. detsembri 2015 korraldus nr 1-1/2015/465 „Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korralduse nr 248 „Tervisenõukogu moodustamine" muutmine":

-          tervisenõukogu koosseisust arvati välja Kalmer Lain ja Maiu Veltbach;

-          tervisenõukogu liikmeks määrati Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Kaido Alev;

Jõgeva maavanema 8. septembri 2016 korraldus nr 1-1/2016/306 „Jõgeva maavanema 30. aprilli 2010 korralduse nr 248 „Tervisenõukogu moodustamine" muutmine":

-          arvati Eha Anslan seoses teenistusest vabastamisega tervisenõukogu koosseisust välja;

-          määrati tervisenõukogu liikmeks Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist Tõnu Vare;

-          loeti Reesi Eferti ametinimetuseks Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert.

 

 

NÕUKOGU KOOSSEIS:

KAIDO ALEV – Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna  peaspetsialist;

SIRJE ALUSALU – PA Alusalu OÜ perearst;

REESI EFERT – Maanteeameti ennetustöö osakonna ekspert;
KIRLY KADASTIK - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik;

KAIRE KAMPUS – Lustivere Põhikooli ja Esku-Kamari Kooli direktor;

AIME MELTSAS – Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;

MARGUS MÖLDRI - Puurmani vallavanem;

TIINA SÄÄLIK – Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi sekretär;

TIINA TEGELMANN  - Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist;

UNO VALDMETS – Jõgevamaa Spordiliidu Kalju esimees;

TÕNU VARE - Päästeameti Lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo juhtivspetsialist.

 

Korralduse punktiga 2 on kinnitatud „Jõgeva Maavalitsuse juurde moodustatud tervisenõukogu ülesanded ja töökord".

 

[Jõgeva maavanema 16. novembri 2010 korraldusega nr 517 „„Konkursi „Jõgevamaa terviseedendaja tunnustamine" läbiviimise korra" kinnitamine on kinnitatud „Konkursi „Jõgevamaa terviseedendaja tunnustamine" läbiviimise kord".

Jõgeva maavanema 24. novembri 2011 korraldusega nr 549 „Konkursi „Jõgevamaa terviseedendaja tunnustamine" korraldamine" on otsustatud 2011. aastal konkursi korraldamine.

Jõgeva maavanema 27. novembri 2012 korraldusega nr 1-1/399 „Konkursi „Jõgevamaa terviseedendaja tunnustamine" korraldamine" on otsustatud 2012. aastal konkursi korraldamine.]

 

Jõgeva maavanema 8. novembri 2013 korraldusega nr 1-1/2013/584 „Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine" läbiviimise korra kinnitamine on kinnitatud „Konkursi „Jõgevamaa tervisedendaja tunnustamine" läbiviimise kord" (HSO 9).

 

Jõgevamaa liikluskomisjon

 

MAAVANEMA KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 19. detsembri 2012 korraldus nr 1-1/436 „Jõgevamaa liikluskomisjoni

moodustamine"

 

ALUSED:

"Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punktid 1, 2 ja 4 ning § 89 lõige 5;

Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 2012 korraldusega nr 65 heaks kiidetud „„Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi 2003–2015" täiendatud terviktekst ja rakendusplaan aastateks 2012–2015";

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu 12. detsembri 2012 otsus nr 37 „Liidu esindajate nimetamine maakondlikku liikluskomisjoni".

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 7. aprilli 2015 korraldus nr 1-1/2015/157 „Jõgeva maavanema 19.12.2012 korralduse nr 1-1/436 „Jõgevamaa liikluskomisjoni moodustamine" muutmine":

-          loeti Mart Toominga ametinimetuseks Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;

-          loeti Ivar Dubolazovi ametinimetuseks Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna juht;

-          loeti Arnold Naritsa ametinimetuseks Maanteeameti Lõuna regiooni liikluskorralduse osakonna peaspetsialist;

-          arvati komisjoni liikmeks Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht Tiit Valt;

-          arvati komisjoni liikmeks Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja Mustvee linnapea Max Kaur;

-          arvati komisjoni liikmeks Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja Tabivere vallavanem Tarmo Raudsepp;

-          arvati komisjoni koosseisust välja Pavel Kostromin ja Kalmer Lain;

-          määrati Ivar Dubolazovi asendusliikmeks Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna vanemliikluspolitseinik Kajar Pent;

Jõgeva maavanema 21. septembri 2016 korraldus nr 1-1/2016/316 „Jõgeva maavanema 19.12.2012 korralduse nr 1-1/436 „Jõgevamaa liikluskomisjoni moodustamine" muutmine":

-          arvati Aivar Aigro komisjoni koosseisust välja;

-          määrati komisjoni liikmeks Aktsiaseltsi Vooremaa Teed juhataja Toomas Tootsi;

-          loeti Arnold Naritsa ametinimetuseks Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku liikluskorralduse talituse Jõgeva- ja Lääne-Virumaa liikluskorraldaja;

-          loeti Ivar Dubolazovi asendusliikme Kajar Penti ametinimetuseks Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna patrullitalituse juht;

-          asendati korralduse punktis 3 Eha Lukatsi ametinimetuses sõnad „majandus- ja transpordinõunik" sõnaga „nõunik".

 

 

KOMISJONI KOOSSEIS:

esimees:         

VIKTOR SVJATÕŠEV - Jõgeva maavanem;

aseesimees:    

MART TOOMING - Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;                                          

liikmed:          

JAAN AIAOTS - Põltsamaa linnapea, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

REET ALEV  - Pajusi vallavanem, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja;

IVAR DUBOLAZOV - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna juht;

EINAR ILM - OSAÜHINGU VOORE VEOD juhatuse liige;

MAX KAUR - Mustvee linnapea, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja
ARNOLD NARITS - Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku   liikluskorralduse talituse Jõgeva- ja Lääne-Virumaa liikluskorraldaja;
TARMO RAUDSEPP - Tabivere vallavanem, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu  esindaja;
TOOMAS TOOTSI - Aktsiaseltsi Vooremaa Teed juhatuse liige;

LEO TÕNSON - Osaühingu Eltor juhataja;

TIIT VALT - Maanteeameti Lõuna regiooni hooldevaldkonna juht.

 

Asendusliige:

KAJAR PENT - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna patrullitalituse juht,  Ivar Dubolazovi asendusliige.

 

Korralduse punktiga 2 kinnitati „Jõgevamaa liikluskomisjoni ülesanded ja töökord" vastavalt lisale.

 

Korralduse punktiga 3 määrati komisjoni teenindavaks struktuuriüksuseks arengu- ja planeeringuosakond ning liiklusohutusprogrammi maakonnas elluviimist ja komisjoni asjaajamist koordineerivaks ametnikuks  sama osakonna nõunik Eha Lukats.

 

Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondlik hindamiskomisjon

 

MAAVANEMA KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 22. jaanuari 2016 korraldus nr 1-1/2016/24 „ Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondliku hindamiskomisjoni moodustamine, selle ülesanded ja töökord".

 

ALUSED:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punktid 1 ja 16, § 89 lõige 5;

maaeluministri 17. juuni 2015 määruse nr 68 "Teadmussiirde ja teavituse toetus" § 15;

Kaari Helsteini, Ain Malmi ja Raivo Roosi poolt antud nõusolekud.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 26. juuli 2016 korraldus nr 1-1/2016/267 „Jõgeva maavanema 22. jaanuari 2016 korralduse nr 1-1/2016/24 „Teadmussiirde ja teavituse toetuse maakondliku hindamiskomisjoni moodustamine, selle ülesanded ja töökord" muutmine":

-          muudeti korralduse punkti 1 komisjoni liikme Eha Lukatsi ametikoha nimetuse osas ning loeti tema ametikohaks arengu- ja planeeringuosakonna nõunik.

 

KORRALDUSE SISU:

Korralduse punkt 1: maakondlike teadmussiirde ja teavituse toetuse taotluste hindamiseks ja taotluste paremusjärjestuse ettepaneku koostamiseks moodustati viieliikmelise hindamiskomisjoni alljärgnevas koosseisus:

           

komisjoni esimees:                

MART TOOMING - Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja;

 

komisjoni liikmed:

EHA LUKATS - Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna nõunik;

RAIVO ROOS - Raivo Roos Tani talu;

KAARI HELSTEIN - AS Scanola Baltic kvaliteedijuht;                          

AIN MALM - osaühingu A.P.Mets juhatuse liige.

 

Korralduse punkt 2: komisjoni asjaajamist korraldav isik EHA LUKATS.

 

Korralduse punkt 3: komisjoni liikmete ülesanne on taotluste hindamine ja elektroonilise hindamislehe täitmine määruse lisas „Taotluse hindamise kriteeriumid" toodud hindamiskriteeriumite alusel.

 

TÖÖKORD:

3.1 Taotluste hindamiseks edastab asjaajamist korraldav isik komisjoni liikmetele e-kirjad taotluste ja taotluste kohta eeltäidetud informatsiooniga elektrooniliste hindamislehtede üleslaadimise kohta failivahenduskeskkonnas Qwn Cloud.

3.2 Taotluste hindamisel täidab komisjoni liige hindamislehe, kuhu märgib iga taotluse kohta hindamiskriteeriumite lõikes hindepunkte täisarvudes 0-4.

Hindamiskriteeriume on neli: taotluse sisuline, tegevuse elluviija, taotluse kvaliteedi ja taotleja hindamine. Hindepunktide andmisel on aluseks määruse lisa „Taotluse hindamise kriteeriumid", kus on esitatud taseme kirjeldus minimaalsete ja maksimaalsete hindepunktide puhul.

3.3 Komisjoni liige taandab ennast taotluse hindamise protsessist, kui ilmneb vähemalt üks haldusmenetluse seaduse §-s 10 toodud asjaolu. Haldusmenetluse seaduse  § 10 lõike 1 kohaselt ei või haldusorgani nimel tegutsev isik haldusmenetlusest osa võtta kui:

1) ta on asjas menetlusosaline või menetlusosalise esindaja;

2) ta on asjas menetlusosalise või menetlusosalise esindaja sugulane (vanem, laps, lapsendaja, lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps), abikaasa, hõimlane (abikaasa vanem, laps, lapsendaja, lapsendatu, vend, õde, vanavanem, lapselaps) või perekonnaliige;

3) ta on menetlusosalisest või selle esindajast tööalases, teenistuslikus või muus sõltuvuses;

ta on muul viisil isiklikult huvitatud asja lahendist või kui muud asjaolud tekitavad kahtlust tema erapooletuses.

3.4 Täidetud hindamislehe saadab komisjoni liige digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil eha.lukats@jogeva.maavalitsus.ee asjaajamist korraldava isiku poolt määratud tähtajaks. Kui taotluste järgmistes menetlusetappides (nt vaidemenetluse käigus) tekib vajadus komisjoni poolt antud hindepunktide täpsustamiseks, võib komisjoni esimees küsida komisjoni liikmetelt täiendavaid põhjendusi.

3.5 Asjaajamist korraldav isik edastab viivitamatult komisjoni liikmetele Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt saadetud e-kirjad failide üleslaadimise kohta failivahenduskeskkonnas Own Cloud ning arvutab täidetud hindamislehtede tagasisaatmise kuupäeva, arvestades määruse nõudeid.

3.6 Asjaajamist korraldav isik koostab liikmete poolt täidetud hindamislehtede põhjal koondi, kus liidetakse taotluste viisi kokku kõikide hindajate antud hindepunktid hindamiskriteeriumite lõikes, mis korrutatakse koondtabelis läbi vastava kriteeriumi osakaaluga ning jagatakse hindajate arvuga. Saadakse hinded täpsusega kolm kohta pärast koma, mille alusel moodustatakse komisjoni poolt taotluste paremusjärjestus ja esitatakse maavanemale paremusjärjestuse ettepanek edastamiseks Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile.

3.7 Asjaajamist korraldav isik tagab komisjoni tööga seotud dokumentide säilitamise vastavalt kehtivale asjaajamiskorrale lähtudes avaliku teabe seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse nõuetest.

           

Korralduse punkt 4: komisjoni esimehel korraldada maakondliku hindamiskomisjoni liikmete nimede ja isikukoodide, nende asutuste või isikute nimede, keda liige esindab, ning selle isiku nime ja kontaktandmete, kes korraldab komisjoni asjaajamist, edastamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile hiljemalt 25. jaanuariks 2015.

 

Korralduse punkt 5: Komisjoni esimehel korraldada maavanema poolt allkirjastatud taotluste paremusjärjestuse ettepaneku edastamine koos komisjoni taotluste paremusjärjestuse ettepaneku ning hindamistulemuste koondtabeliga Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile hiljemalt 35 tööpäeva jooksul Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti  poolt elektrooniliste taotluste saatmisest arvates.

 

Jõgeva maakonna spordinõukogu

 

MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 12. veebruari  2016 korraldus nr 1-1/2016/56 „Spordinõukogu moodustamine".

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punktid 2 ja 16 ning § 89 lõige 5;

„Spordiseaduse" § 2¹ lõige 2.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 24. augusti 2016 korraldus nr 1-1/2016/283 „Jõgeva maavanema 12. veebruari  2016 korralduse nr 1-1/2016/56 „Spordinõukogu moodustamine" muutmine":

-          spordinõukogu liikmete ametinimetustes tehti järgmised muudatused: Vahur Kuke ametinimetuseks loeti Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik ning Raivo Meituse ametinimetuseks Jõgeva linnapea.

 

 

JÕGEVA MAAKONNA SPORDINÕUKOGU KOOSSEIS:

nõukogu esimees:

VIKTOR SVJATÕŠEV - Jõgeva maavanem;

 

nõukogu liikmed:

KAIDO ALEV - Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist;
VAHUR KUKK - Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik;                
TIIT LÄÄNE - spordiajakirjanik, Spordiklubi Illi juhatuse liige;
MARGUS METSMA  - Sihtasutuse Põltsamaa Sport juhatuse liige;
RAIVO MEITUS - Jõgeva linnapea;
JAAN RAHUKÜLA - Peipsi Gümnaasiumi direktor;
TARMO RAUDSEPP - Tabivere vallavanem, Jalgrattaklubi Vooremaa Centrum juhatuse liige;      

UNO VALDMETS - Jõgevamaa Spordiliidu Kalju esimees

 

 

Jõgeva maavanema 12. veebruari 2016 korralduse nr 1-1/2016/56 punktiga 3 on kinnitatud „Jõgeva maakonna spordinõukogu töökord". 

 

Jõgeva maakonna alaealiste komisjon

 

MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 15. veebruari 2010 korraldus nr 84 „Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni moodustamine".

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 89 lg 5;

„Alaealise mõjutusvahendite seaduse § 11 lg 1, § 12 lg 1, 2, 5 ja 6;

Vabariigi Valitsuse 22.09.1998 määrusega nr 207 kinnitatud „Alaealiste komisjoni põhimäärus".

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 13. septembri 2010 korraldus nr 417 „Jõgeva maavanema 15. veebruari 2010 korralduse nr 84 „Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni moodustamine" muutmine":

-          komisjoni koosseisust arvati välja komisjoni sekretär Miina Meriste;

-          määrati komisjoni liikmeks ja uueks sekretäriks Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist Sirje Pint;

Jõgeva maavanema 30. detsembri 2011 korraldus nr 638 „Jõgeva maavanema 15. veebruari 2010 korralduse nr 84 „Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni moodustamine" muutmine:

-          komisjoni koosseisust arvati välja Jüri Ginter;

-          komisjoni uueks liikmeks määrati Jõgeva Ühisgümnaasiumi tervishoiutöötaja Siiri Lepp.

Jõgeva maavanema 8. novembri 2012 korraldus nr 1-1/378 „Jõgeva maavanema 15. veebruari 2010 korralduse nr 84 „Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni moodustamine" muutmine":

-          komisjoni koosseisust arvati välja Tartu Vangla sotsiaaltöötaja Kätlin Servet;

-          komisjoni uueks liikmeks määrati Kiigemetsa Kooli direktor Urmas Paju;

Jõgeva maavanema 11. detsembri 2013 korraldus nr 1-1/2013/626 „Jõgeva maavanema 15. veebruari 2010 korralduse nr 84 „Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni moodustamine" muutmine":

-          komisjoni koosseisust arvati välja Siiri Lepp;

-          komisjoni uueks liikmeks määrati Sotsiaalkindlustusameti Ohvriabi osakonna peaspetsialist Rita Kaasik;

Jõgeva maavanema 2. septembri 2014 korraldus nr 1-1/2014/361 „Jõgeva maavanema 15. veebruari 2010 korralduse nr 84 „Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni moodustamine" muutmine":

-          komisjoni koosseisust arvati välja Kaire Kampus;

-          komisjoni uueks liikmeks määrati Sihtasutuse Jõgeva Haigla kooliõde Reet Nael.

Jõgeva maavanema 1. veebruari 2016 korraldus nr 1-1/2016/38 „Jõgeva maavanema 15. veebruari 2010 korralduse nr 84 „Jõgeva maakonna alaealiste komisjoni moodustamine" muutmine":

- loeti Rita Kaasiku ametinimetuseks Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse peaspetsialist;

- loeti Kirly Kadastiku ametinimetuseks Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik;

- loeti Terje Kaldma ametinimetuseks Jõgeva Vallavalitsuse lastekaitse vanemspetsialist;

- loeti Pille Maaseni ametinimetuseks Viru Vangla kolmanda üksuse kriminaalhooldusametnik;

- loeti Reet Naela ametinimetuseks Sihtasutuse Jõgeva Haigla terviseõde.

 

 

KOOSSEIS  7-liikmeline:

sekretär

SIRJE PINT – Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist;

liikmed

RITA KAASIK – Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse peaspetsialist;

KIRLY KADASTIK – Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse noorsoopolitseinik;

TERJE KALDMA – Jõgeva Vallavalitsuse lastekaitse vanemspetsialist;

PILLE MAASEN    - Viru Vangla kolmanda üksuse kriminaalhooldusametnik;

REET NAEL – Sihtasutuse Jõgeva Haigla terviseõde;

URMAS PAJU – Kiigemetsa Kooli direktor.

 

Jõgeva maavanema 15. veebruari 2010 korralduse nr 84 punktides 2-6 komisjoni esimehe, aseesimehe valimine, isikuandmete avaldamise keeld, komisjoni otsustusvõime, protokolli allkirjastamine asjaajamise korraldamine.

 

Jõgeva maakonna nõustamiskomisjon

 

Maavalitsuse esindaja (määramine nõustamiskomisjoni

 

Jõgeva Maavalitsuse 9. juuli 2014 kirjaga nr 11-4/2014/1160-2 paluti määrata Jõgevamaa Rajaleidja keskuse maakonna ja üleriigilise nõustamiskomisjoni maavalitsuse esindajaks Jõgeva Maavalitsuse  haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja AIME MELTSAS.

 

Sihtasutuse Innove juhatuse liikme 31. märtsi 2015 käskkirja nr 1.1-4/54 „Maakondade nõustamiskomisjonide moodustamine ja töökorra kinnitamine" punkti 1 alapunkt 4:

4) Jõgevamaa nõustamiskomisjon:

Anne Nurmik              komisjoni esimees;

Sirje Hänni                 komisjoni aseesimees, eripedagoog;

Piret Hobolainen       logopeed;

Katrin Tint                   psühholoog;

Elo Palmiste               sotsiaalpedagoog;

Annika Raudoja        sotsiaalpedagoog;

Aime Meltsas             Jõgeva Maavalitsus, haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja asetäitja;

 

4.1) Komisjoni sekretär:

Kaja Salu                    komisjoni sekretär; 

 

 

Jõgeva maakonna valimiskomisjon

 

MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 7. mai 2012 korraldus nr 1-1/176 „Maakonna valimiskomisjoni moodustamine".

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punkt 16;

„Riigikogu valimise seaduse" § 16 lõiked 1 ja 2;

Vabariigi Valimiskomisjoni 27. märtsi 2012 kiri nr 22-7/12-15/1 (reg 27.03.2012 nr 1-6/837-1);

maasekretäri kohusetäitja Kadi Läniku ettepanek.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 12. juuli 2012 korraldus nr 1-1/261 „Jõgeva maavanema 07.05.2012 korralduse nr 1-1/176 „Maakonna valimiskomisjoni moodustamine" muutmine:

-          seoses teenistussuhte peatumisega vabastati Kadi Länik maakonna valimiskomisjoni esimehe kohustustest;

-          valimiskomisjoni esimeheks nimetati Heldi Laks;

Jõgeva maavanema 31. märtsi 2014 korraldus nr 1-1/2014/156 „Jõgeva maavanema 7. mai 2012 korralduse nr 1-1/176 „Maakonna valimiskomisjoni moodustamine" muutmine alates 4. aprillist 2014:

-          seoses teenistussuhte lõppemisega vabastati Heldi Laks maakonna valimiskomisjoni esimehe kohustustest;

-          valimiskomisjoni esimeheks nimetati maasekretär Kadi Länik;

Jõgeva maavanema 29. jaanuari 2016 korraldus nr 1-1/2016/32 „Jõgeva maavanema 7. mai 2012 korralduse nr 1-1/176 „Maakonna valimiskomisjoni moodustamine" muutmine": muudeti ametinimetused:

-          loeti Anne Mihkelese ametinimetuseks  maavalitsuse kantselei arhivaar;

-          loeti Elli Kivi  ametinimetuseks maavalitsuse kantselei vanemspetsialist; 

-          loeti Aime Meltsase ametinimetuseks  haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;

Jõgeva maavanema 7. märtsi 2016 korralduse nr 1-1/2016/96 „Jõgeva maavanema 7. mai 2012 korraldus nr 1-1/176 „Maakonna valimiskomisjoni moodustamine" muutmine":

-          seoses teenistussuhte lõppemisega vabastati Kadi Länik maakonna valimiskomisjoni esimehe kohustustest;

-          nimetati maakonna valimiskomisjoni esimeheks maasekretär Kristi Tamme;

Jõgeva maavanema 15. aprilli 2016 korraldus nr 1-1/2016/149 „Jõgeva maavanema 7. mai 2012 korralduse nr 1-1/176 „Maakonna valimiskomisjoni moodustamine" muutmine":

-          muudeti korralduse punkti 1 Nevel Paju ametinimetuse osas, uus ametinimetus on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse infosüsteemide hooldusosakonna infrastruktuuri talituse peaspetsialist;

Jõgeva maavanema 26. juuli 2016 korraldus nr 1-1/2016/268 „Jõgeva maavanema 7. mai 2012 korralduse nr 1-1/176 „Maakonna valimiskomisjoni moodustamine" muutmine:

-          korralduse punkti 1 tekstis jäeti välja Anne Mihkelese teenistuskoha nimetus „maavalitsuse kantselei arhivaar";

-          Jõgeva maavanema 7. mai 2012 korraldusega nr 1-1/176 „Maakonna valimiskomisjoni moodustamine" moodustatud maakonna valimiskomisjoni liikmete volitused lõppevad 31. detsembril 2016.

 

 KOOSSEIS 7-liikmeline:

esimees         KRISTI TAMME – Jõgeva maasekretär;  

liikmed           AIMAR ARULA – Põltsamaa Ühisgümnaasiumi direktor;

                        SIRJE KEPP – Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda, raamatupidaja;

                        INGE KOTTISSE – maavalitsuse kantselei õigusnõunik;

                        ANNE MIHKELES

                        NEVEL PAJU - Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse infosüsteemide

                        hooldusosakonna infrastruktuuri talituse peaspetsialist;

                        LEA SAARIK – maavalitsuse kantselei peaspetsialist;

asendusliikmed:
                       ELLI KIVI  – maavalitsuse kantselei vanemspetsialist; 

       AIME MELTSAS – haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja.

 

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondlik komisjon

 

KOMISJONI MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva maavanema 26. märtsi  2014 korraldus nr 1-1/2014/153 „Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku komisjoni moodustamine".

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 29. jaanuari 2016 korraldus nr 1-1/2016/31 „Jõgeva maavanema 26. märtsi  2014 korralduse nr 1-1/2014/153 „Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku komisjoni moodustamine" muutmine:

-         Katrin Puskari ametinimetuseks loeti Luua Metsanduskooli vanemõpetaja.

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punkt 1 ja § 89 lõige 5;

Jõgeva maavanema 25.10.2004 korraldusega nr 670 kinnitatud „Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku komisjoni kodukorra" punktid 3 ja 4.

 

KOMISJONI KOOSSEIS:

esimees

VIKTOR SVJATÕŠEV – Jõgeva maavanem;

liikmed:

REET ALEV – Pajusi vallavanem;

TAIVO PAEVEER – Jõgeva Linnavalitsuse haljastusspetsialist;

KATRIN PUSKAR – Luua Metsanduskooli vanemõpetaja;

URVE RILLO – koduperenaine;

TIINA TEGELMANN – Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist.

 

„Eesti Kodukaunistamise Ühenduse maakondliku komisjoni kodukord" on kinnitatud Jõgeva maavanema 25. oktoobri 2004 korralduse nr 670 punktiga 2.

 

Rahvuslik programm „Eesti kaunis kodu" on saadetud maavalitsusele kooskõlastamiseks  03.01.2012 e-kirjaga, registreeritud 05.01.2012 nr 10-2/46-1.

 

Jõgeva maakonna laulu ja tantsupeo komisjon

 

KOMISJONI MOODUSTAMISE KORRALDUS:
Jõgeva maavanema 8. oktoobri 2012 korraldus nr 1-1/346 „Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni moodustamine".

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 84 punktid 4 ja 16;

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse ja Jõgeva Maavalitsuse vahel 13. mail 2008 sõlmitud laulu- ja tantsupidude ettevalmistamise koostööleping nr 1.3-10/28;

Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu poolt 25. aprillil 2008 heakskiidetud „Maakonna tasandi vastutuse, rahastamise ning tööjaotuse ühtsed põhimõtted üleriigiliste laulu- ja tantsupidude ettevalmistamisel".

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 11. juuni 2013 korraldus nr 1-1/2013/318 „Jõgeva maavanema 8. oktoobri 2012 korralduse nr 1-1/346 „Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni moodustamine" muutmine":

-          komisjoni liikmete hulgast arvati välja PAVEL KOSTROMIN, KALMER LAIN ja KLAIRE RÜNDVA;

-          komisjoni liikmeteks nimetati Mustvee linna volikogu liige MATI KEPP, Jõgeva linnapea MIHKEL KÜBAR ja Jõgeva Maavalitsuse kantselei pressiesindaja INGRID TAMMAN;

Jõgeva maavanema 4. juuli 2013 korraldus nr 1-1/2013/372 „Jõgeva maavanema 8. oktoobri 2012 korralduse nr 1-1/346 „Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni moodustamine" muutmine": komisjoni liikmeteks nimetati täiendavalt:

-          Jõgevamaa Gümnaasiumi õpetaja MARET OJA;

-          Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi logopeed SIRJE KIIS;

-          Jõgeva Muusikakooli õpetaja EHA NIGLAS;

Jõgeva maavanema 9. septembri 2013 korraldus nr 1-1/2013/474 „Jõgeva maavanema 8. oktoobri 2012 korralduse nr 1-1/346 „Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni moodustamine" muutmine":

-          komisjoni liikmeks nimetati täiendavalt Jõgeva Maavalitsuse kantselei finantsnõunik KAJA PÄRTELS;

Jõgeva maavanema 27. jaanuari 2014 korraldus nr 1-1/2014/40 „Jõgeva maavanema 8. oktoobri 2012 korralduse nr 1-1/346 „Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni moodustamine" muutmine":

-          komisjoni koosseisust arvati välja MATI KEPP, MIHKEL KÜBAR JA RAIVO SUNI;

-          komisjoni liikmeteks nimetati täiendavalt:

1)      Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektori kohusetäitja RIINA KULL;

2)      Tabivere vallavanem, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige KALMER LAIN;

3)      Kasepää Vallavanem, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige JÜRI VOODER;

-          Andi Einaste ametinimetuseks loeti Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu liige;

-          Airi Rütteri ametinimetuseks loeti Folklooriseltsi „Jõgevahe pere" juhatuse liige;

Jõgeva maavanema 29. märtsi 2016 korraldus nr 1-1/2016/117 „Jõgeva maavanema 8. oktoobri 2012 korralduse nr 1-1/346 „Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni moodustamine" muutmine":

-          seoses töö- ja teenistussuhete muutumisega arvati komisjoni koosseisust välja Monika Aasa, Riina Kull, Kalmer Lain ja Ingrid Tamman.

 

 

KOMISJONI KOOSSEIS:

esimees

VIKTOR SVJATÕŠEV – Jõgeva maavanem;

komisjoni aseesimees

TIINA TEGELMANN – Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist;

liikmed:

JAAN AIAOTS – Põltsamaa linnapea, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige;

ANDI EINASTE – Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutuse nõukogu liige;

SIRJE KIIS – Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasiumi logopeed;

URMAS MÄGI – Põltsamaa Muusikakooli õpetaja;

EHA NIGLAS – Jõgeva Muusikakooli õpetaja;

MARET OJA – Jõgevamaa Gümnaasiumi õpetaja;

MERLE NISU – Pajusi Rahvamaja juhataja;

KAJA PÄRTELS – Jõgeva Maavalitsuse kantselei finantsnõunik;

AIRI RÜTTER – Folklooriseltsi „Jõgevahe pere" juhatuse liige;

PILLE TUTT - Rahvakultuuri Keskuse Jõgevamaa rahvakultuuri spetsialist Jõgeva maakonnas

JÜRI VOODER – Kasepää vallavanem, Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse liige.

 

Korralduse punktiga 2 on kinnitatud „Jõgeva maakonna laulu- ja tantsupeo komisjoni töökord" vastavalt korralduse lisale.

 

Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Jõgeva maakonna komisjon

 

MOODUSTAMISE KORRALDUS:

Jõgeva Maavalitsuse 18. augusti 1994 korraldus nr 111 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonnakomisjoni koosseisu kinnitamine".

 

ALUSED:

Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991 määrus nr 202.

Komisjoni esialgne koosseis:

komisjoni esimees Inge Kottisse;

komisjoni esimehe asetäitjad Tiiu Paigaline ja Mati Puusepp;

komisjoni sekretär Anne Veinmann;

komisjoni liikmed Heili Nigulas, Arvo Oja, Marje Savi, Vaike Vaigla.

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 27. detsembri 1996 korraldus nr 327 „Jõgeva Maavalitsuse 18.08.1994 korralduse nr 111 muutmine:

-          komisjonist arvati välja esimehe asetäitja Tiiu Paigaline; komisjoni liikmeks kinnitati Reet Hein;

Jõgeva maavanema 31. detsembri 1999 korraldus nr 199 „Jõgeva Maavalitsuse 18.08.1994 korralduse nr 111 muutmine:

-          komisjoni liikmete hulgast arvati välja Heili Nigulas, Arvo Oja, Marje Savi ja Vaike Vaigla;

Jõgeva maavanema 1. märtsi 2005 korraldus nr 138 „Jõgeva Maavalitsuse 18.08.1994 korralduse nr 111 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonnakomisjoni koosseisu kinnitamine" muutmine:

- komisjoni koosseisust arvati välja Reet Hein.

 

ALUSED:

„Vabariigi Valitsuse seaduse" § 89 lõige 5;

„Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse" § 16 lõige 2;

Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 1991 määruse nr 202 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- ja linnakomisjonide moodustamise kohta" punkt 3.

 

KOOSSEIS:

esimees:                      INGE KOTTISSE;

 

esimehe asetäitja:     MATI PUUSEPP;

 

sekretär:                      ANNE VEINMANN.