Planeeringute järelevalve

Seaduslik alus:

Planeerimisseadus (PlanS) https://www.riigiteataja.ee/akt/126022015003?leiaKehtiv

Vana planeerimisseadus (PlanS 2003_2015) https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014097

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS)

https://www.riigiteataja.ee/akt/115062016005?leiaKehtiv

 

EhSRS § 1 lõike 1 kohaselt teostab maavanem enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringute koostamise üle järelevalvet vana planeerimisseaduse § 23 alusel.

 

Maavanem teostab järelevalvet kohalike omavalitsuste üldplaneeringute (PlanS § 90), kohaliku omavalitsuse eriplaneeringute (PlanS § 121)  ja detailplaneeringute  (PlanS § 138) koostamise õiguspärasuse üle.

 

Maavanem teostab järelevalvet eelnimetatud planeeringute koostamise üle planeerimismenetluse lõppjärgus, siis kui läbitud on planeeringu avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu. Planeeringud esitab järelevalve teostamiseks eelnimetatud planeeringute koostamist korraldav kohalik omavalitsus.

 

Detailplaneeringute koostamise üle teostab maavanem järelevalvet järgmistel juhtudel:

·         Detailplaneering ei ole koostatud kooskõlas üldplaneeringuga (PlanS § 138 lg 2, § 142)

·         Detailplaneeringu avalikul väljapanekul esitati kirjalikke arvamusi, mida ei võetud arvesse (PlanS § 138 lg 2)

·         Detailplaneeringule koostatakse keskkonnamõju strateegiline hindamine (PlanS § 124 lg 7, § 90).

 

 

Dokumendid

 

 

Valdkonnaga tegelevad ametnikud

 

  Ametikoht

 Ametniku nimi

  Telefon

E-post

  Lisainfo

Planeeringute peaspetsialist

 Janika Merisalu

776 6328

janika.merisalu@jogeva.maavalitsus.ee

  kabinet 416

Planeeringute peaspetsialist

 (teenistusuhe peatatud)

 Agnes Lihtsa

776 6351

agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee

  kabinet 414