Siseturvalisuse nõukogu

Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu väljasõiduistung 12.06.2017

 

Tutvumine Kuremaa, Omedu ja Mustvee vabatahtlike vetelpäästjate organisatsioonide tegevusega.

 

Eesmärk:

Saada ülevaade Jõgeva maakonna vetelpäästest, eeldusest ja vajadustest. Hinnata kohalike omavalitsuste rolli turvalise elukeskkonna kujundamisel. Leppida kokku maakonna täiendavates lahendusvõimalustes ujumiskohtade ohutuse tagamisel.

Tulemused:

                   Turvalisuse nõukogu liikmed ja omavalitsuste juhid, kelle territooriumil ujumiskohad asuvad, on teadlikumad
                   vabatahtliike vetelpäästjate tööst ja leiavad tulevikuks lahendusi turvalisuse paremaks tagamiseks. 

 

Päevakava

 

12.30 – 13.00 Tutvumine Kuremaa Vabatahtliku Järvepääste tööga - Janar Hannolainen.

13.35 – 14.10 Tutvumine Omedu Vabatahtliku Päästeüksuse tööga - Helar Hinno ja Maris Jõgi.

14.30 – 15.20 Tutvumine Mustvee Vabatahtlike vetelpäästjate tööga – Kaupo Kaasik ja Mustvee piirivalvekordoniga – Jalmar Ernits.

 

Tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" raames. 

 

Helar Hinno Janar Hannolainen
Kaupo Kaasik piirivalve patrullkaater Piiri-Liisu

 

 

 

Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu koosolek

 

Koosolek toimus 23.01.2017 kell 10.00-13 Jõgeva Maavalitsuses.

 

Ettekanded

 

1.    10.00-10.15 Sissejuhatus, nõukogu 2017.a. tööplaani tutvustus, maavanem Viktor Svjatõšev.

2.    10.15 – 10.45 Ülevaade alaealiste vastu suunatud väärtegudest maakonnas, Kersti Raiküla - Jõgeva politseijaoskond, noorsoopolitseinik.

3.    10.45 – 11.20 Lähisuhtevägivald ja alaealiste vastu suunatud väärteod probleemsetes peredes, Rita Kaasik - Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse peaspetsialist.

4.    11.20- 11.40 Kohvipaus 

5.    11.40-12.20  Kuidas pakkuda tuge vägivaldses peres elavale lapsele, Karmen Maikalu - kriisipsühholoog, pereterapeut.

6.    12.20 – 12.40 Kokkuvõtete tegemine ja nõukogu ettepanekud kuidas parandada olukorda laste vastu suunatud väärtegudes.

 

 

 

 

Siseturvalisuse nõukogu  esimees Viktor Svjatõšev tegi nõukogu liikmetele ettepaneku alustada ettevalmistusi lasteabi tasuta telefoninumbri 116111 teavituse korraldamiseks Jõgeva maakonnas.
Sellel eesmärgil võetakse kasutusele mängukarud  lähisuhte vägivalda kannatavatele lastele kinkimiseks.

 

 

 

 

Kersti Raiküla                                                    Rita Kaasik

 

 

Karmen Maikalu

 

 

Jõgeva maakonna turvalisuse nõukogu tegevust finantseerib Euroopa Sotsiaalfond koostöös Siseministeeriumiga ning tegevus toimub projekti „Riskikäitumise ennetamine, riskis olevate perede toetamine ning turvalise elukeskkonna arendamine" alategevuse 2.4 „Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse suurendamiseks" raames. 

 

Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu

 

MAAVANEMA KORRALDUS

Jõgeva maavanema 8. jaanuari 2016 korraldus nr 1-1/2016/3 „Jõgeva maakonna siseturvalisuse

nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine"

 

õgeva maakonna  

ALUSED:

Vabariigi Valitsuse seaduse § 84 punkt 1 ja § 89 lõige 5;

Vabariigi Valitsuse 27. veebruari 2015. aasta korraldusega nr 107 heakskiidetud „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020";

Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2015 korraldusega nr 491 heakskiidetud „„Siseturvalisuse arengukava 2015–2020" rakendusplaan aastateks 2015–2019";

siseministri 18.09.2015 käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks".

 

MUUDATUSED:

Jõgeva maavanema 7. märtsi 2016 korraldus nr 1-1/2016/90 „Jõgeva maavanema 8. jaanuari 2016 korralduse nr 1-1/2016/3 „Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine" muutmine":

-          nõukogu koosseisust arvati välja Kadi Länik;

-          nõukogu liikmeks määrati Jõgeva maasekretär Kristi Tamme;

-          täiendavalt määrati nõukogu liikmeks Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor Janek Järva.

Jõgeva maavanema 7. juuni 2016 korraldus nr 1-1/2016/230 „Jõgeva maavanema 8. jaanuari 2016 korralduse nr 1-1/2016/3 „Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine" muutmine":

-          nõukogu liikmeks määrati Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja ANNE NURMIK;

-          nõukogu liikmeks määrati Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskuse juhataja HARLES KAUP;

Jõgeva maavanema 9. augusti 2016 korraldus nr 1-1/2016/278 „230 „Jõgeva maavanema 8. jaanuari 2016 korralduse nr 1-1/2016/3 „Jõgeva maakonna siseturvalisuse nõukogu moodustamine, ülesannete ja töökorra kinnitamine" muutmine":

-          Mati Kuusvere ja Aare Olgo arvati nõukogu koosseisust välja;

-          nõukogu liikmeks määrati Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik Tarmo Laaniste ja Jõgeva linnapea Raivo Meitus;

-          Jalmar Ernitsa ametinimetuseks loeti Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri piirivalve büroo Mustvee kordoni juht;

-          Rita Kaasiku ametinimetuseks loeti Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna Jõgeva maakonna ohvriabi töötaja;

-          Toivo Krooni ametinimetuseks loeti Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist;

-          Vahur Kuke ametinimetuseks loeti Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik;

-          Arnold Naritsa ametinimetuseks loeti Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja.

 

KOMISJONI MOODUSTAMINE (korralduse punkt 1):

Moodustada riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja ettevõtjate koostöö ning „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020" elluviimise koordineerimiseks Jõgeva maakonnas  siseturvalisuse nõukogu (edaspidi nõukogu) järgmises koosseisus:

 

Nõukogu esimees:

VIKTOR SVJATÕŠEV - Jõgeva maavanem.

 

Nõukogu liikmed:

JÜRI ALANDI - Päästeameti Lõuna päästekeskuse Jõgevamaa päästepiirkonna juhataja;

KAIDO ALEV - Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist;

IVAR DUBOLAZOV - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri Jõgeva politseijaoskonna juht;

JALMAR ERNITS - Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna prefektuuri piirivalve büroo Mustvee kordoni juht;

JANEK JÄRVA – Kaitsepolitseiameti Lõuna osakonna direktor;

JAAK JÜRGENSON - Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni juhataja;

RITA KAASIK - Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi üksuse peaspetsialist;

HARLES KAUP - Veterinaar- ja Toiduameti Jõgevamaa Veterinaarkeskuse juhataja;

TOIVO KROON - Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna peaspetsialist;

DORA KUKK - Keskkonnainspektsiooni Jõgevamaa büroo juhataja;

VAHUR KUKK - Jõgeva Maavalitsuse kantselei nõunik;

ENN KURG - Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees;

TARMO LAANISTE - Kaitseliidu Jõgeva maleva pealik;

KARMEN MAIKALU - Põltsamaa Ühisgümnaasiumi psühholoog;

RAIVO MEITUS - Jõgeva linnapea;

ARNOLD NARITS - Maanteeameti liikluskorralduse osakonna piirkondliku liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja;

ANNE NURMIK - Jõgevamaa Rajaleidja keskuse juhataja;

PEEP PÕDDER - Sihtasutuse Jõgeva Haigla juhataja;

TIINA SÄÄLIK - Eesti Punase Risti Jõgevamaa Seltsi sekretär;

KRISTI TAMME - Jõgeva maasekretär;

MART TOOMING - Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonna juhataja.

 

NÕUKOGU ÜLESANDED (korralduse punktid 2.1-2.5):

2.1. kujundada maakonnas tervikvaadet turvalisuse probleemidest, asjakohastest lahendustest ning riiklikust, kohaliku omavalitsuse, erasektori ja kogukondlikust ressursist;

2.2. koondada turvalisuse laiema käsitlusega (sisejulgeolek ja riigikaitse, korrakaitse, pääste, ennetustöö, terviseedendus, sotsiaaltöö, tervishoid, haridus, vabatahtlik tegevus jne) hõlmatud huvirühmasid, edendada osapoolte vastastikust mõistmist ning juhtida ootusi üksteise suhtes;

2.3. seada maakonnas turvalisuse tagamisel ühiseid eesmärke ja koordineerida tegevusi nende saavutamiseks ning hinnata nende täitmist, sh kooskõlastada tegevusi erinevate maakondlike ja regionaalsete valdkondlike kogude vahel;

2.4. soodustada kogukonnakeskset lähenemisviisi, võrgustikutöö juurutamist riigi- ja kohalike asutuste ning eraettevõtete tegevustes, igaühe panust, kogukondliku algatuse toetamist ja tunnustamist;

2.5. täita teisi talle pandud ja kokkulepitud ülesandeid.

 

NÕUKOGU TÖÖKORD (korralduse punktid 2.6-2.14)

2.6. Nõukogu tööd juhib maavanem. Nõukogu teenindab maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakond.

2.7. Nõukogu töövormiks on koosolek. Nõukogu võib küsimuste käsitlemiseks pidada ka elektroonilisi arutelusid. Koosolek, arutelu, kokkulepped ja otsused protokollitakse.

2.8. Nõukogu koosoleku kutsub kokku maavanem.

2.9. Nõukogu taotleb otsustamises konsensust, hääletamise korral on igal liikmel üks hääl. Poolt- ja vastuhäälte võrdse jagunemise korral on otsustav maavanema hääl.

2.10. Nõukogu juurde võib moodustada töörühmi ja komisjone kitsamate teemade käsitlemiseks.

2.11. Nõukogu algatusel võib korraldada seminare, koolitusi ja õppereise.

2.12. Maavanem tagab nõukogu tööd korraldades kooskõla teiste sarnaseid teemasid hõlmavate piirkondlike, maakondlike, regionaalsete ja riiklike komisjonide tööga.

2.13. Nõukogu teeb ettepanekuid maakonna turvalisuse käsitlemiseks maakonna arengustrateegias. Nõukogu võib kinnitada 1-4-aastase maakonna turvalisuse arengu- või tegevuskava.

2.14. Nõukogu juhtimisel koostatakse igal aastal kokkuvõte maakonna turvalisusest, sh nõukogu, asutuste ja ühingute tegevustest ja tulemustest turvalisuse loomisel. Kokkuvõte avaldatakse maavalitsuse veebilehel.