Jõgeva maakonnaplaneeringu järelevalve teostamiseks esitamine

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu tekstiline osa

 

Joonised

Joonis 1 "Põhijoonis"

Joonis 2 "Ruumilised väärtused ja piirangud"

Joonis 2a "Elukeskkonna väärtused"

Joonis 2b "Majanduskeskkonna väärtused"

Joonis 3 "Transport ja teed"

Joonis 4 "Tehniline taristu"

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

1. Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

Aruande lisa 1 Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programm koos lisadega

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi lisa 1 ja lisa 2

Aruande lisa 2 Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest

Aruande lisa 3 Jõgeva maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamise materjalid

 

2. Jõgeva maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüs

Lisa Teenuste kättesaadavuse joonis

 

3. Maardlate kategooriateks jagamine

 

4. Kaitseliidu lasketiiru asukoha valiku analüüs

600 meetri lasketiiru võimalike asukohtade kriteeriumite andmed

Joonised "Piirangud 1" ja "Piirangud 2"

 

5. Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0"

 

6. Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

 

7. Lähteseisukohad Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks

 

8. Jõgeva maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava

  

 

 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande heakskiitmiseks esitamine

 

Jõgeva maavanema 22.04.2016 korraldus nr 1-1/2016/165 "Jõgeva maakonnaplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek"

 

Planeeringu tekstiline osa

 

Joonised

Joonis 1 "Põhijoonis"

Joonis 2 "Ruumilised väärtused ja piirangud"

Joonis 2a "Elukeskkonna väärtused"

Joonis 2b "Majanduskeskkonna väärtused"

Joonis 3 "Transport ja teed"

Joonis 4 "Tehniline taristu"

 

Maakonnaplaneeringu lisad:

1. "Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne"

Lisa 1 KSH programm koos lisadega

KSH programmi lisa 1 ja lisa 2

Lisa 2 "Ülevaade väärtuslike maastike aladel paiknevatest maavara varudest ja kaitsealadest"

Lisa 3 "KSH aruande avalikustamise materjalid"

KSH programmi heakskiitmine Keskkonnaameti Jõgeva-Tartu regiooni poolt 15.12.2014

 

2. Jõgeva maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüs

Lisa "Teenuste kättesaadavuse joonis"

 

3. Maardlate kategooriateks jagamine

 

4. Kaitseliidu lasketiiru asukoha valiku analüüs

600 m lasketiiru võimalike asukohtade kriteeriumite andmed

Joonised "Piirangud 1" ja "Piirangud 2"

 

5. Järvamaa, Jõgevamaa ja Tartumaa maakonnaplaneeringuid täpsustav teemaplaneering

 

6. Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering "Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused"

 

7. Lähteseisukohad Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamiseks

 

8. Jõgeva maakonnaplaneeringu elluviimise tegevuskava (30.06.2016 seisuga)

 

Maakonnaplaneeringu kooskõlastused

Maakonnaplaneeringu kooskõlastamisel laekunud arvamused

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku ajal laekunud kirjad ja vastuskirjad

 

 

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avaliku väljapaneku ja arutelu tulemustest

 

Vastavalt ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõikele 1 ning kuni 30.06.2015 kehtinud planeerimisseaduse § 21 lõikele 3 esitab Jõgeva maavanem informatsiooni Jõgeva maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste kohta.

 

Jõgeva maavanema 22.04.2016 korraldusega nr 1-1/2016/165 võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Jõgeva maakonnaplaneering. Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimus 05.05. – 02.06.2016 Jõgeva Maavalitsuse fuajees, Jõgeva maakonna valdade ja linnade keskustes ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel.

 

Avaliku väljapaneku jooksul laekus maavalitsusele 6 kirja, nende hulgas esitasid Kaitseministeerium ja OÜ Artes Terrae sisulisi ettepanekuid või vastuväiteid maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande kohta. Jõgeva maavanem saatis kirjalikult omapoolsed põhjendatud seisukohad esitatud ettepanekute või vastuväidetega arvestamise või arvestamata jätmise osas enne planeeringu avaliku arutelu toimumist.

 

Esitatud ettepanekute või vastuväidete põhilised teemad olid riigikaitseliste asjaoludega arvestamine maakonnaplaneeringus ning koostatavas Tabivere valla üldplaneeringus ja Jõgeva maakonnaplaneeringus määratud väärtusliku põllumajandusmaa, rohelise võrgustiku ja linnalise asustuse ala (Tabivere valla üldplaneeringus tiheasustusala) piiride omavaheline korrigeerimine ja planeeritud raudtee õgvenduse käsitlemine. Jõgeva Maavalitsus arvestas kõigi Kaitseministeeriumi ning osaliselt OÜ Artes Terrae poolt esitatud ettepanekute või vastuväidetega.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimus 16.06.2016 Jõgeva Maavalitsuses.

Avalikul arutelul anti ülevaade maakonnaplaneeringu koostamise olulisematest etappidest ning maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutest või vastuväidetest. Eelnimetatud arutelul täiendavaid ettepanekuid või vastuväiteid avalikustatud planeeringulahendusele ei esitatud.

 

Nii Kaitseministeerium kui ka OÜ Artes Terrae on tänaseks Jõgeva Maavalitsust kirjalikult teavitanud, et maavanema vastuskirjades antud selgitused on piisavad. Sellest tulenevalt ei jää Jõgeva maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalikustamisel ülesse vaideid, mida tuleks esitada järelevalve teostajale Rahandusministeeriumile lahendamiseks.

 

Maakonnaplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste põhjal täiendatakse Jõgeva maakonnaplaneeringut ja selle KSH aruannet, misjärel esitatakse KSH aruanne koos lisadega Keskkonnaametile heakskiitmiseks.

 

Pärast KSH aruande heakskiitmist saadetakse Jõgeva maakonnaplaneering koos lisadega Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks. 

Jõgeva maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Jõgeva Maavalitsus teatab, et 30. märtsist kuni 13. aprillini 2015 toimub Jõgeva maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.

 

Maakonnaplaneeringu eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:

  • 15.04.2015 algusega kell 12.00 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu saalis (Veski 3, Põltsamaa linn);
  • 15.04.2015 algusega kell 16.00 Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis (Suur 3, Jõgeva linn);
  • 16.04.2015 algusega kell 14.00 Mustvee Kultuurikeskuse kaminasaalis (Tartu 12, Mustvee linn).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Maavalitsuse infolauas tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–15.45) ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel

http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.

 

Lisaks on avalikul väljapanekul olevad maakonnaplaneeringu materjalid leitavad:

  • kõigi kohalike omavalitsuste infolaudades tööaegadel;
  • kõigi kohalike omavalitsuste veebilehtedel.

 

Eskiislahenduse kohta saab avaliku väljapaneku jooksul 30. märtsist kuni 13. aprillini 2015 esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee.

 

Eskiislahenduse avalikul arutelul tutvustatakse Jõgeva maakonnaplaneeringu eskiislahendust. Küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada ka avalikul arutelul.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Maakonnaplaneering on algatatud planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus (aadress: Suur 3, 48306 Jõgeva linn). Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (aadress: Laki 34, 12915 Tallinn, info@ramboll.ee).

 

"Uuring era- ja avalike teenuste ruumilise paiknemise ja kättesaadavuse tagamisest ja teenuste käsitlemisest maakonnaplaneeringutes"

 

Koostaja Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE.

 

Siseministeeriumi poolt tellitud ning Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest rahastatud avalike ja erateenuste ruumilise kättesaadavuse uuringu eesmärgiks oli toetada maakonnaplaneeringute koostamise käigus lahendusi, mis tagaksid teenuste mõistliku ruumilise kättesaadavuse, hoides samal ajal ülalpidamiskulud optimaalsena.

 

Uuringu koostaja töötas koostöös maavalitsustega välja piirkondliku arengu seisukohtalt parimad võimalikud lahendused teenuste korraldamiseks maakondades.

 

Uuringu tulemuste tuvumiseks kliki siia.

Maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüs

Maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüs

 

Lisa 1. Teenuste kättesaadavuse joonis

 

Lisa 2. Ettepanek maardlate kategooriateks jagamiseks

 

Maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi valmimine tähendab esimese etapi lõppemist maakonnaplaneeringu koostamisel. Analüüsi koostamise eesmärgiks on teabe andmine maakonda iseloomustavate näitajate ja ruumiliste seoste kohta. Nimetatud dokumendis on analüüsitud maakonna geograafilist iseloomu ja olemasolevat olukorda ning erinevate valdkondade arenguvõimalusi. Võimalusel on toodud valdkondlikud trendid alates aastast 2000. Jõgeva maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüs on koostatud koostöös konsultandi Ramboll Eesti AS ja Jõgeva Maavalitsuse esindajatega.

 

Käesolev analüüsidokument on aluseks maakonna ruumilise arengu eesmärkide sõnastamisel ning planeeringulahenduse kirjeldamisel ja põhjendamisel.

 

Tegevused maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüsi koostamisel:

 

  • Analüüsis käsitletavaid teemasid arutati Ramboll Eesti AS ja Jõgeva Maavalitsuse töörühma mitmetel koosolekutel;
  • Septembris ja oktoobris 2014 saadeti analüüs arvamuse avaldamiseks dokumendis käsitletud valdkondade spetsialistidele;
  • Septembrist kuni novembrini 2014 laekusid analüüsile küsimused, märkused ja ettepanekud;
  • Veebruaris ja märtsis 2015 edastati täiendatud maakonna sotsiaalmajandusliku ja ruumilise arengu analüüs ülevaatamiseks Jõgevamaa kohalikele omavalitsustele ja maakonnaplaneeringu koostamise juhtrühmale. Analüüsi kohta ettepanekuid, märkusi ja küsimusi ei esitatud;
  • Märtsis 2015 Jõgeva Maavalitsuses toimunud maakonnaplaneeringu koostamise juhtrühma koosolekul tunnistati analüüsi koostamine lõpetatuks.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

Jõgeva Maavalitsus teatab, et 6. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2014 toimub Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek.

 

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu toimub 23. oktoobril 2014 algusega kell 16.00 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis (Aia 6, Jõgeva linn).

 

Vabariigi Valitsus algatas 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korraldusega nr 1-1/2013/454  algatati Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Riiklikud huvid on enamasti määratletud riiklikes strateegiates ja valdkondade arengukavades ning need võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

 

Vastavalt KeHJS § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringute koostamise puhul KSH läbiviimine kohustuslik.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. Vastavalt KeHJS § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Olulisi negatiivseid riigipiiri üleseid mõjusid ette näha ei ole.

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi lähteseisukohtadest, mida on täiendatud Jõgeva maakonna konteksti arvestades. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi koostamisel on arvestatud nimetatud dokumentide eelnõule laekunud asjakohaste ettepanekute ja märkustega.

 

Maakonnaplaneeringute koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus (Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontaktisikud: planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel 776 6351, e-post agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee ja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e‑post janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisikud: planeerija Liisi Ventsel (tel 698 8362, e-post liisi.ventsel@ramboll.ee) ja KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post veronika.vers@ramboll.ee).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Maavalitsuse infolauas tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–15.45) ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel

http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.

 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab avaliku väljapaneku jooksul 6. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2014 esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee.

Maakonnaplaneeringu algatamine

Hetkel kehtib maakonnas Jõgeva maavanema 23. aprilli 1999 korraldusega nr 69 kehtestatud Jõgeva maakonnaplaneering, mida on täpsustatud ning täiendatud teemaplaneeringutega „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused", „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur" ning „Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa trassi asukoha täpsustamine km 92,0-183,0" Jõgeva maakonna osas.

 

Vabariigi Valitsus algatas oma 18.07.2013 korraldusega nr 337 kõigis maakondades maakonnaplaneeringute koostamise planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks kogu maakonna territooriumi kohta.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine on algatatud Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korraldusega nr 1-1/2013/454.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

 

Vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringu koostamise puhul keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine kohustuslik. Keskkonnamõju strateegiline hindamine viiakse läbi paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega.

 

Maakonnaplaneeringu planeeringuala hõlmab kogu maakonda ning planeeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele. Üleriigilse planeeringu „Eesti 2030+" materjalid on kättesaadavad aadressil:http://eesti2030.wordpress.com/. Riigi üldised huvid võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Vabariigi Valitsus algatas maakonnaplaneeringud põhjusel, et on vaja viia maakonna ruumiline planeerimine kogu riigis ühtsetele alustele, arvestades riigi huvisid.

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi lähteseisukohtadest, mida on täiendatud Jõgeva maakonna konteksti arvestades.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohad (seisuga 22.01.2014).

 

Maakonnaplaneeringute koostamist koordineerib Siseministeeriumi planeeringute osakond, kelle tellimusel koostatakse juhendeid maakonnaplaneeringu ülesannete käsitlemiseks. Juhendid on kättesaadavad aadressil: https://www.siseministeerium.ee/uuringud-ja-analuusid-7/

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus. Maakonnaplaneeringu koostamise nõustamiseks ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks on maavalitsusel sõlmitud hankeleping planeeringu konsultandi ja KSH eksperdiga ettevõttest Ramboll Eesti AS (aadress: Laki 34, 12915 Tallinn, info@ramboll.ee).

 

Maakonnaplaneering koostatakse vastavalt planeerimisseaduse § 16 lõike 1 punktile 2 koostöös Jõgeva maakonna kohalike omavalitsustega, naabermaakondade maavanematega ja ministeeriumidega, kelle valitsemisalas olevaid küsimusi planeering käsitleb. Maakonnaplaneeringu koostamiseks on moodustatud juhtrühm, kes arutab läbi põhimõttelised küsimused, lahendab võimalikud vastuolud ning informeerib osapooli.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigu ja dokumentidega on võimalik tutvuda Jõgeva Maavalitsuse veebilehel ja Jõgeva Maavalitsuse arengu- ja planeeringuosakonnas (aadress: Suur 3, 48306, Jõgeva).

 

Lisainfo:

 

 

Ametikoht

Ametniku nimi

E-post

Telefon

Lisainfo

Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Mart Tooming

mart.tooming@jogeva.maavalitsus.ee

776 6318
505 6589

kabinet 413

Planeeringute peaspetsialist

Agnes Lihtsa

agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee

776 6351

kabinet 414

Planeeringute peaspetsialist

Janika Merisalu

janika.merisalu@jogeva.maavalitsus.ee

776 6328

kabinet 416

 

 

 

Maakonnaplaneering tuleb esitada Siseministeeriumile järelevalve teostamiseks. Maakonnaplaneeringu kehtestamise pädevus on Jõgeva maavanemal.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise eeltööd

Väärtusliku põllumajandusmaa hindamiseks ja piiritlemiseks töötas Eesti Maaülikooli metsandus- ja maaehitusinstituudi geomaatika osakond välja metoodika, mida saab aluseks võtta Jõgeva maakonna väärtuslike põllumajandusmaade määramisel.

 

Väärtusliku põllumajandusmaa hindamine