Jõgeva maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalikustamine

Jõgeva Maavalitsus teatab, et 30. märtsist kuni 13. aprillini 2015 toimub Jõgeva maakonnaplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek.

 

Maakonnaplaneeringu eskiislahendust tutvustavad avalikud arutelud toimuvad:

  • 15.04.2015 algusega kell 12.00 Jõgeva Maakonna Keskraamatukogu saalis (Veski 3, Põltsamaa linn);
  • 15.04.2015 algusega kell 16.00 Jõgeva Maavalitsuse IV korruse saalis (Suur 3, Jõgeva linn);
  • 16.04.2015 algusega kell 14.00 Mustvee Kultuurikeskuse kaminasaalis (Tartu 12, Mustvee linn).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Maavalitsuse infolauas tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–15.45) ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel

http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.

 

Lisaks on avalikul väljapanekul olevad maakonnaplaneeringu materjalid leitavad:

  • kõigi kohalike omavalitsuste infolaudades tööaegadel;
  • kõigi kohalike omavalitsuste veebilehtedel.

 

Eskiislahenduse kohta saab avaliku väljapaneku jooksul 30. märtsist kuni 13. aprillini 2015 esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee.

 

Eskiislahenduse avalikul arutelul tutvustatakse Jõgeva maakonnaplaneeringu eskiislahendust. Küsimusi, ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada ka avalikul arutelul.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärgiks on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Maakonnaplaneering on algatatud planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus (aadress: Suur 3, 48306 Jõgeva linn). Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (aadress: Laki 34, 12915 Tallinn, info@ramboll.ee).

Hajutatud energiatootmise potentsiaal Jõgevamaal

Tallinna Tehnikaülikooli hajaenergeetika õppekava magistrant Raul Treier on 2015. aasta kevadel saanud valmis oma magistritöö „Hajutatud energiatootmise potentsiaal Jõgevamaal".

 

Magistritöö eesmärk on uurida ja kaardistada Jõgeva maakonnas kasutatavaid taastuvaid energiaressursse, nende levikut, määrata nende praegune kasutus ning pakkuda välja tehnoloogiaid ja seadmeid nende ressursside kasutusele võtmise laiendamiseks.

 

Jõgeva maakonnas on viljakad mullad, väga heal tasemel põllumajandustootmine ning maakonna metsasuse protsent on kõrge. See loob head eeldused biomassi kasutamiseks energia tootmisel. Töös on tähelepanu pööratud nii metsast kui ka põllumajandusmaadelt ja loomafarmidest saadavale biomassi ressursile ning selle energiaks muutmise tehnoloogiatele ja seadmetele. Lisaks on käsitletud ka päikese-, tuule- ja hüdroenergia potentsiaali ning nende kasutusele võtmise võimalusi Jõgevamaal.

 

Käesolev magistritöö võetakse aluseks maakonnaplaneeringu põhilahenduse koostamisel taastuvenergeetika valdkonna sisustamisel.

 

Uuringu materjalid

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine

Jõgeva Maavalitsus teatab, et 6. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2014 toimub Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi avalik väljapanek.

 

Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu toimub 23. oktoobril 2014 algusega kell 16.00 Jõgeva Kultuurikeskuse kammersaalis (Aia 6, Jõgeva linn).

 

Vabariigi Valitsus algatas 18. juuli 2013 korraldusega nr 337  uute maakonnaplaneeringute koostamise kõigis maakondades planeerimisseaduse § 7 lõikes 3 sätestatud ülesannete lahendamiseks. Jõgeva maavanema 22. augusti 2013 korraldusega nr 1-1/2013/454  algatati Jõgeva maakonnaplaneeringu KSH.

 

Maakonnaplaneeringu eesmärk on maakonna ruumilise arengu kujundamine vastavalt üleriigilise planeeringu „Eesti 2030+" koostamise ajal kokku lepitud visioonile ja arengusuundadele ning suunata planeerimistegevust ka kohalikul tasandil. Riiklikud huvid on enamasti määratletud riiklikes strateegiates ja valdkondade arengukavades ning need võetakse aluseks nii riiklikul, regionaalsel kui ka kohalikul tasandil otsuste langetamisel. Maakonnaplaneering koostatakse kogu Jõgeva maakonna kohta ning selle ajaline perspektiiv on sarnaselt üleriigilisele planeeringule 2030+.

 

Vastavalt KeHJS § 33 lõike 1 punktile 2 on maakonnaplaneeringute koostamise puhul KSH läbiviimine kohustuslik.

 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärk on arvestada keskkonnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel ning kehtestamisel. Vastavalt KeHJS § 40 lõikele 2 lähtutakse KSH läbiviimisel maakonnaplaneeringu eesmärkidest ja käsitletavast territooriumist. Olulisi negatiivseid riigipiiri üleseid mõjusid ette näha ei ole.

 

Maakonnaplaneeringu koostamisel lähtutakse Siseministeeriumi lähteseisukohtadest, mida on täiendatud Jõgeva maakonna konteksti arvestades. Maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi koostamisel on arvestatud nimetatud dokumentide eelnõule laekunud asjakohaste ettepanekute ja märkustega.

 

Maakonnaplaneeringute koostamise algataja on Vabariigi Valitsus (Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 Tallinn, tel 693 5555, e-post riigikantselei@riigikantselei.ee).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamist ja KSH läbiviimist korraldab Jõgeva Maavalitsus (Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn), kontaktisikud: planeeringute peaspetsialistid Agnes Lihtsa, tel 776 6351, e-post agnes.lihtsa@jogeva.maavalitsus.ee ja Janika Raudsepp, tel 776 6328, e‑post janika.raudsepp@jogeva.maavalitsus.ee.

 

Maakonnaplaneeringu koostamise ja KSH läbiviimise konsultant on Ramboll Eesti AS (Laki 34, 12915 Tallinn), kontaktisikud: planeerija Liisi Ventsel (tel 698 8362, e-post liisi.ventsel@ramboll.ee) ja KSH juhtekspert Veronika Verš (tel 698 8365, e-post veronika.vers@ramboll.ee).

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu kehtestab Jõgeva maavanem.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmiga on võimalik tutvuda avaliku väljapaneku jooksul Jõgeva Maavalitsuse infolauas tööaegadel (E-N 8.00–17.00 ja R 8.00–15.45) ning Jõgeva Maavalitsuse veebilehel

http://jogeva.maavalitsus.ee/et/koostatav-maakonnaplaneering.

 

Lähteseisukohtade ja KSH programmi kohta saab avaliku väljapaneku jooksul 6. oktoobrist kuni 20. oktoobrini 2014 esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või e-posti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee.