Maavanem Viktor Svjatõšev

Sünniaeg ja koht: 20. veebruar 1956 Jõgeva linn.
 

Perekonnaseis: abielus, poeg ja tütar.

 

Hariduskäik

1989 – Tallinna Tehnikaülikool – ehituse ökonoomika ja organiseerimise eriala, kvalifikatsiooniga  majandusinsener

1975 – Tallinna Tehnikaülikooli geodeesiakursus, geodeet

1974 – Jõgeva Keskkool

 

Teenistuskäik

Alates 13. oktoobrist 2014 Jõgeva maavanem

01. 09. 2014 - 12.10.2014 Jõgeva maavanema kohusetäitja

2009 - 2014 Jõgeva maavanem

2002 – 2009 Jõgeva linnapea

1999 – 2002 Jõgeva abilinnapea

1993 – 1999 OÜ KSK Jõgeva juhatuse liige

1992 – 1993 Painküla Tärklisetehase tootmisdirektor 

1987 – 1992 Jõgeva abimaavanem  

1982 – 1987 Jõgeva Rajooni RSN TK ehitusosakonna juhataja 

1975 – 1982 Rajooniarhitekti Tootmisgrupi insener-geodeet 

 

Keeleoskus: eesti keel - emakeel; vene keel, saksa keel, soome keel.

 

Hobid:  lugemine, tervisesport.

 

Minu elu moto: "Olla avatud uutele ideedele".

 

Maavanema funktsioonid ja ülesanded (Vabariigi Valitsuse seadus § 84).

 

1) esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest;

2) juhib maavalitsuse tööd;

3) annab oma tegevusest aru Vabariigi Valitsusele;

4) koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas;

5) annab arvamuse ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste maakonnas asuvate kohalike asutuste juhtide ametisse nimetamise ja vabastamise kohta;

6) informeerib Vabariigi Valitsust ja kohalikke omavalitsusi regionaalpoliitika, samuti muudes täidesaatva riigivõimu ja kohalike omavalitsuste suhete küsimustes;

7) teeb Vabariigi Valitsusele ja ministeeriumidele ettepanekuid valitsusasutuste kohalike ametiasutuste ning muude maakonnas asuvate riigiasutuste töö korraldamiseks;

8) valdab, kasutab ja käsutab riigivara oma volituste piirides vastavalt seadusele;

9) sõlmib Vabariigi Valitsuse volitusel halduslepinguid kohalike omavalitsustega nende poolt riiklike kohustuste täitmiseks;

10) teostab käesoleva seaduse §-s 85 sätestatud alustel ja korras järelevalvet kohalike omavalitsuste tegevuse üle, samuti täidab teenistusliku järelevalve ülesandeid vastavalt käesoleva seaduse §-le 98;

11) suunab ja koordineerib maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste tegevust;

12) kinnitab maavalitsuse teenistujate koosseisu maavalitsuse põhimääruse alusel;

13) nimetab ametisse ja vabastab ametist maavalitsuse koosseisu kuuluvad riigiteenistujad, samuti maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste juhid, kui seadusega või seaduse alusel Vabariigi Valitsuse määrusega ei sätestata teisiti;

14) esitab Vabariigi Valitsusele Rahandusministeeriumi kaudu ettepanekud maavalitsuse kulude ja tulude eelarve eelnõu ning vajadusel lisaeelarve eelnõu kohta ning valvab eelarve otstarbeka täitmise järele;

15) kinnitab ja muudab maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste eelarved ja kontrollib nende täitmist;

16) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse või Vabariigi Valitsuse määrusega.