Valdkonnaga tegelev ametnik

 

Peaspetsialist
 (kultuur ja noorsootöö)

  Kristin Barbo

 776 6362
 5560 2665

  kristin.barbo@jogeva.maavalitsus.ee

kabinet 214

     

 

 

     

 

 

Jõgevamaa Avatud Noortekeskused

 

Noortekeskus/

noortetuba

Aadress

Juhataja/töötaja

Telefon

E-post

Jõgeva Linna Noortekeskus

Piiri 1c,

Jõgeva 48207

Marju Saviauk

77 22066

53077035

marju.saviauk@mail.ee

Laiuse Avatud Noortekeskus

Laiuse 17,

Jõgeva vald 48443

Kristi Kreek

53031949

kristi.kreek@gmail.com

Jõgeva aleviku Avatud Noortekeskus

Sauna 4,

Jõgeva vald 48309

Kertu Soonberg

5816 1347

kertu_92@hotmail.com

Kuremaa Avatud Noortekeskus

Kaalumaja 11, Kuremaa 48445

Triinu Palmiste

5347 5723

info.marlau@gmail.com

Siimusti Avatud Noortekeskus

Kaave tee 5,

Siimusti 48444

Laidi Grauen

5814 3899

laidi343@gmail.com

Vaimastvere Avatud Noortekeskus

Vaimastvere 48446

Eveli Leego

5669 3934

eveli.leego@gmail.com

Palamuse Avatud Noortekeskus

Suur tn. 4,
Palamuse 49226

Anneli Plaado

Teele Laanes

5223742

55559210

anneli.plaado@palamuse.ee

teele.laanes@palamuse.ee

Torma valla Avatud Noortekeskus

Kooli tee 21,
Torma alevik 48502

Janar Hannolainen

51960332

noortekeskus@torma.ee

Sadala Noortetuba

 

Suur 10, Sadala, Torma vald 48501

Janar Hannolainen

51960332

noortekeskus@torma.ee

Voore Noortetuba

Voore küla,

Saare vald 49324

Kadri Kommer

55614660

noortekeskus@aktivkeskus.ee

Pala Avatud Noortekeskus

Pala küla,

Pala vald 49426

Grete-Stina Haaristo

58281217

grete-stina@pvn.ee

Raja Vabaajakeskuse Noortekeskus

Kükita küla,

Kasepää vald 49501

Natalia Mägi

 

rajanoortekeskus@gmail.com

Põltsamaa noorte- ja elukestva õppe keskus

Veski 4,

Põltsamaa 48106

Heidi Paabort

58091010

info@nyjuventus.ee

Tabivere Noortekeskus

Tuuliku 10,

Tabivere 49127

Marianne Luik

7736121

marianne@tabikas.ee

 

Konkurss "Parimate noorsootöötajate tunnustamine"

 

 

Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

 

Tunnustust jagatakse järgmistes kategooriates:

 

1. Silmapaistvaim noorsootöötaja noortekeskuses Jõgevamaal.

2. Silmapaistvaim noorsootöötaja koolis Jõgevamaal.

3. Silmapaistvaim  noorsootöötaja huvikoolis Jõgevamaal.

4. Aasta tegu noorsootöös Jõgevamaal.

5. Aasta noorsootöö sõber Jõgevamaal.

6. Aasta noor Jõgevamaal.

 

 

JÕGEVA MAAKONNA NOORSOOTÖÖ ARENGUSUUNAD AASTANI 2020

 

I. Eesmärgid

1.             „Jõgeva maakonna noorsootöö arengusuundadega aastani 2020" (edaspidi arengusuunad) määratletakse pikaajalised eesmärgid ja tegevused, millest lähtutakse maakondliku noorsootöö kavandamisel ning elluviimisel.

2.             Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel tegutseda.

3.              Riikliku noortevaldkonna arengukava elluviimise tulemusel on tagatud noorele avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks, mis toetab sidusa ja loova ühiskonna kujunemist.

4.             Jõgeva maakonna noorsootöö üldeesmärk on tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu võimalused läbi noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamise.

5.             Üldeesmärgi saavutamiseks on seatud 3 alaeesmärki:

-          alaeesmärk 1 „Noorte arenguvõimalused on maakonna piires kättesaadavad, mitmekesised ja ajakohased";

-          alaeesmärk 2 „Noorsootööd mõistetakse ning väärtustatakse kogukonnas ja kohalikus omavalitsuses";

-          alaeesmärk 3 „Maakonnas toimib võrgustikupõhine noorsootöö korraldus".

6.             Noorsootöö teostajad arvestavad arengusuundadega oma tegevuseesmärkide seadmisel ja noortepoliitika väljatöötamisel, sh eriti haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas ning piirkondliku arengu planeerimisel.

7.             Jõgeva Maavalitsus koostab hiljemalt 1. aprilliks iga-aastase ülevaate noorsootöö arengusuundade elluviimisest.

 

II. Põhiväärtused

8.              Koostöö ja partnerlus

Noorsootöö kavandamisel ja elluviimisel lähtutakse koostöö ja partnerluse põhimõtetest, nii avalikus-, era- kui ka mittetulundussektoris. Erinevate osapoolte vahel toimiv koostöö on koostöövõimekuse- ja maakonnaülene .

9.              Avatus ja ettevõtlikkus

Noorsootöö kavandamisel ja korraldamisel ollakse avatud ja uuendusliku meelega. Väärtustatakse noortealgatusi ja ettevõtliku hoiaku kujunemist.

10.         Vastutus ja professionaalsus

Arengusuundade elluviimisel osalevad erinevad osapooled nii kogukonnast, kohalikust omavalitsusest. Pere koos kogukonnaga (sh kohaliku omavalitsus) vastutab noore arengu eest. Professionaalsus noorsootöös tugineb valdkondlikel teadmistel, oskustel ja kogemustel. Noorsootöö elluviijad osalevad pidevalt enesetäiendamisel.

 

III. Põhimõtted

11.          Noored on inimvara, kellega arvestamine, nende kaasamine ja osalus noorsootöö planeerimisel ning elluviimisel tagavad valdkonna jätkusuutlikkuse, uuenduslikkuse ja positiivse arengu.

12.          Noorsootöö korraldus on eesmärgipärane ja järjepidev, kus ei tegutseta institutsioonipõhiselt. Tegevuste planeerimisel arvestatakse piirkonna arengutrende, sh demograafilist olukorda. Tulemustele orienteeritus tagab kvaliteedi noorsootöös.

13.          Noorsootööd teevad professionaalsed ja pühendunud töötajad. Väärtustatakse vabatahtlikku tegevust.

14.          Koostöö toimub kohalike omavalitsuste üleselt ja siseselt. Maakondlikul tasandil on koordineeriv osapool Jõgeva Maavalitsus.

15.         Noorsootöö arendustegevuses lähtutakse järgmistest regionaalsetest ja riiklikest suunisdokumentidest:

-          „Jõgevamaa arengustrateegia 2020+";

-          „Noortevaldkonna arengukava 2014-2020";

-          „Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020";

-          „Laste ja perede arengukava 2012-2020";

-          „Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023".

 

 

IV. Tegevuskava

 

Alaeesmärk 1 „Noorte arenguvõimalused on maakonna piires kättesaadavad, mitmekesised ja ajakohased"

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Tasuta ühistranspordi korraldamine maakonna piires kooliealistele noortele

august 2017

Jõgeva Maavalitsus

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

mittetulundusühing Jõgevamaa Ühistranspordikeskus

Noorsootöös osalemise ja rahulolu baasuuringu väljatöötamine ja läbiviimine

2016-2017

Jõgeva Maavalitsus

Noorsootöötajate andmebaasi loomine ja tegevuste kaardistamine

2016

Jõgeva Maavalitsus

 

 

Alaeesmärk 2 „Noorsootööd mõistetakse ja väärtustatakse kogukonnas ja kohalikus omavalitsuses"

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Maakondlike valdkondlike koolituste korraldamine

järjepidev

Jõgeva Maavalitsus

Maakondliku noortekogu tegevuse arendamine

järjepidev

Jõgeva Maavalitsus

Jõgevamaa Noortekogu

Ühiskoolitused ja -seminarid sidusvaldkondade spetsialistidega

järjepidev

Jõgeva Maavalitsus

kohalikud omavalitsused

Noorsootöötajate tunnustussüsteemi arendamine

järjepidev

Jõgeva Maavalitsus

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

Noorsootöö fondi loomine

2017

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

Sihtasutus Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

 

Alaeesmärk 3 „Maakonnas toimib võrgustikupõhine noorsootöö korraldus"

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Võrgustikumudeli väljatöötamine ja käivitamine

2016-2017

Jõgeva Maavalitsus

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

kohalikud omavalitsused

Kohalike koostöövõrgustike soodustamine, toetamine

järjepidev

Jõgeva Maavalitsus

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit

kohalikud omavalitsused

 

 

Avatud noortekeskuste projektikonkurss 2017

Eesti Noorsootöö Keskuse poolt väljakuulutatud avatud noortekeskuste projektikonkursi eesmärgiks on arendada avatud noorsootööd ning toetada kohaliku tasandi noorsootöö kättesaadavust.

 

2017. aasta avatud noortekeskuste projektikonkursi Jõgeva maakonna ekspertkomisjoni koosseis:

 

Aime Meltsas

esimees, Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja

Kaisa Saluste

maakonna noorte esindaja

Samuel Axel Maikalu

maakonna noorte esindaja

Reet Alev

Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu esindaja

Riin Luks

Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse esindaja

Kati Nõlvak

Eesti Noorsootöö Keskuse esindaja