Konkurss "Parimate noorsootöötajate tunnustamine"

 

Jõgeva Maavalitsus ootab kandidaate parimate noorsootöötajate tunnustamiseks 2016. aastal.

 

Noorsootöö valdkonna tegijate tunnustamise eesmärk on esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud inimesi ja organisatsioone ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju kohalikul, maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

 

2016. aastal saab kandidaate esitada järgmistes kategooriates:

 

1. Silmapaistvaim noorsootöötaja noortekeskuses Jõgevamaal 2016.

2. Silmapaistvaim noorsootöötaja koolis Jõgevamaal 2016.

3. Silmapaistvaim  noorsootöötaja huvikoolis Jõgevamaal 2016.

4. Aasta tegu noorsootöös Jõgevamaal 2016.

5. Aasta noorsootöö sõber Jõgevamaal 2016.

6. Aasta noor Jõgevamaal 2016.

 

Kandidaate võivad konkursile esitada kõik juriidilised ja füüsilised isikud, sh riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, koolid, õpilased, vanemad, kolmanda sektori esindajad, noorsootöö koostöövõrgustikku kuuluvad isikud.

 

Ettepanek kandidaadi konkursil osalemiseks esitatakse 27. novembriks 2016. a

vormil „Noorsootöötajate tunnustamiseks kandidaadi esitamise vorm" kas allkirjastatuna paberkandjal aadressil Jõgeva Maavalitsus, Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna elektronposti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee, Noorsootöötajate tunnustamise komisjoni koosseis

 komisjoni esimees:                                                                             

Aime Meltsas                         - maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja;

komisjoni liikmed:
Sirje Pint                                 - maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist,
                                                   Jõgeva  maakonna   alaealiste komisjoni sekretär;

Heiki Sildnik                          - maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna haridusnõunik;

Tiina Tegelmann                   - maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist.

 

Lisainfo

 

Tiina Tegelmann, Jõgeva Maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna  peaspetsialist, tel 7766362, e-post tiina.tegelmann@jogeva.maavalitsus.ee.

 

Kandidaadi esitamise vormid:

Jõgevamaa noorsootöö arengusuunad 2020 eelnõu avalik arutelu kuni 28.märtsini

 

Valminud on Jõgevamaa noorsootöö arengusuunad 2020 eelnõu.

 

Arengudokumendi on koostanud kohalikest ekspertidest koosnenud töögrupp. Suuniste koostamisel on lähtutud maakonna noortevaldkonna hetkeolukorrast (vajadustest ja kaardistusest) ning laiematest arengusuundadest.

 

Ootame kõigi ettepanekuid, soovitusi ja kommentaare kuni 28.märtsini.

Palume lisada juurde oma nimi ja kontaktandmed, et saame Teiega täpsustamiseks ühendust võtta.

 

Lugupidamisega

Tiina Tegelmann

Jõgeva Maavalitsus

Haridus- ja sotsiaalosakonna

peaspetsialist

Tel: 776 6362; +372 5027 541

Tiina.Tegelmann@jogeva.maavalitsus.ee

 

 

 

 

JÕGEVA MAAKONNA NOORSOOTÖÖ ARENGUSUUNAD AASTANI 2020

 

 

I. Eesmärgid

1.              „Jõgeva maakonna noorsootöö arengsuundadega aastani 2020" (edaspidi arengusuunad) määratletakse pikaajalised eesmärgid ja tegevused, millest lähtutakse maakondliku noorsootöö kavandamisel ning elluviimisel.

2.              Noorsootöö on tingimuste loomine noore isiksuse mitmekülgseks arenguks, mis võimaldab noortel vaba tahte alusel tegutseda.

3.               Riikliku noortevaldkonna arengukava elluviimise tulemusel on tagatud noorele avarad võimalused arenguks ja eneseteostuseks, mis toetab sidusa ja loova ühiskonna kujunemist.

4.               Jõgeva maakonna noorsootöö üldeesmärk on tagada noore isiksuse mitmekülgse arengu võimalused läbi noorsootöö mitmekesisuse, kättesaadavuse ja kvaliteedi suurendamise.

5.              Üldeesmärgi saavutamiseks on seatud 3 alaeesmärki:

-          Alaeesmärk 1. Noorte arenguvõimalused on maakonna piires võrdselt kättesaadavad, mitmekesised ja ajakohased.

-          Alaeesmärk 2. Noorsootööd mõistetakse ning väärtustatakse kogukonnas ja kohalikus omavalitsuses.

-          Alaeesmärk 3. Maakonnas toimib võrgustikupõhine noorsootöö korraldus.

6.              Noorsootöö teostajad arvestavad arengusuundadega oma tegevuseesmärkide seadmisel ja noortepoliitika väljatöötamisel, sh eriti haridus-, kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas ning piirkondliku arengu planeerimisel.

7.              Jõgeva Maavalitsus koostab hiljemalt 1. aprilliks iga-aastase ülevaate noorsootöö arengusuundade elluviimisest.

 

II. Põhiväärtused

8.               Koostöö ja partnerlus

Noorsootöö kavandamisel ja elluviimisel lähtume koostöö ja partnerluse põhimõtetest, nii avalikus-, era- kui ka mittetulundussektoris. Erinevate osapoolte vahel toimiv koostöö on koostöövõimekuse ja maakonnaülene ülene.

9.               Avatus ja ettevõtlikkus

Noorsootöö kavandamisel ja korraldamisel oleme avatud ja uuendusliku meelega. Väärtustame noortealgatusi ja ettevõtliku hoiaku kujunemist.

10.           Vastutus ja professionaalsus

Arengusuundade elluviimisel osalevad erinevad osapooled nii kogukonnast, kohalikust omavalitsusest kui mujalt. Pere koos kogukonnaga (sh kohaliku omavalitsus) vastutab noore arengu eest. Professionaalsus noorsootöös tugineb valdkondlikel teadmistel, oskustel ja kogemustel. Noorsootöö elluviijad osalevad pidevalt enesetäiendamisel.

 

III. Põhimõtted

11.           Noored on ressurss, st nendega arvestamine, nende kaasamine ja osalus noorsootöö planeerimisel ning elluviimisel tagavad valdkonna jätkusuutlikkuse, uuenduslikkuse ja positiivse arengu.

12.           Noorsootöö korraldus on eesmärgipärane ja järjepidev, kus ei lähtuta institutsioonipõhiselt. Tegevuste planeerimisel arvestame piirkonna arengutrende, sh demograafilist olukorda. Tulemustele orienteeritus tagab kvaliteedi noorsootöös.

13.           Noorsootööd teevad professionaalsed ja pühendunud töötajad. Väärtustame vabatahtlikku tegevust.

14.           Koostöö toimub kohalike omavalitsuste üleselt ja siseselt. Maakondlikul tasandil on koordineeriv osapool Jõgeva Maavalitsus.

15.           Noorsootöö arendustegevuses lähtume järgmistest regionaalsetest ja riiklikest suunisdokumentidest:

-          Jõgevamaa arengustrateegia 2020+

-          Noortevaldkonna arengukava 2014-2020

-          Eesti elukestva õppe strateegia 2014-2020

-          Laste ja perede arengukava 2012-2020

-          Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016-2023

 

 

IV. Tegevuskava

 

Alaeesmärk 1. Noorte arenguvõimalused on maakonna piires võrdselt kättesaadavad, mitmekesised ja ajakohased.

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Tasuta transpordi korraldamine maakonna piires kooliealistele noortele

01.2017

MV, JOL

Baasuuringu väljatöötamine ja läbiviimine

2016-2017

MV

Andmebaasi loomine ja tegevuste kaardistamine

2016

MV

 

 

Alaeesmärk 2. Noorsootööd mõistetakse ja väärtustatakse kogukonnas ja kohalikus omavalitsuses.

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Maakondlike valdkondlike koolituste korraldamine

järjepidev

MV

Ühiskoolitused ja -seminarid sidusvaldkondade spetsialistidega

järjepidev

MV, KOV

Noorsootöötajate tunnustussüsteemi arendamine

järjepidev

MV

Noorsootöö fondi loomine

2017

JOL, JAEK

 

Alaeesmärk 3. Maakonnas toimib võrgustikupõhine noorsootöö korraldus.

Tegevus

Aeg/Tähtaeg

Vastutaja

Võrgustikumudeli väljatöötamine ja käivitamine

2016-2017

MV, KOV

Kohalike koostöövõrgustike soodustamine, toetamine

järjepidev

MV, KOV

 

 

V. Partnerid ja elluviijad

 

Jõgeva Maavalitsus (MV)

Jõgevamaa Omavalitsuste Liit (JOL)

Kohalik omavalitsus (KOV)

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus (JAEK)

Avatud noortekeskuste projektikonkurss 2015

Jõgeva Maavalitsus kuulutab välja Jõgeva maakonna avatud noortekeskuste projektikonkursi, mille eesmärgiks on toetada avatud noorsootööd kohaliku omavalitsuse tasandil avatud noortekeskuste projektide kaudu.

 

Projektikonkursi üldiseks prioriteediks on noorsootöö teenuse osutamist toetavate korduvkasutusega vahendite ja seadmete soetamine ja/või restaureerimine. 2015. aastal on Jõgevamaal projektikonkursi prioriteetideks:

  • noorte omaalgatuslike ideede teostamise toetamine ja aktiviseerimine piirkondades;
  • noortele sotsiaalsete oskuste õpetamine ja väärtuskasvatuse toetamine;
  • noorte tervisekäitumise kujundamine;
  • koostööoskuse ja -tahte toetamine: koostööprojektid kogukonna liikmete vahel, naabruses tegutsevate organisatsioonide ja/või teiste kolmandas sektoris tegutsejatega, teiste avatud noortekeskustega;
  • noorte loovuse ja võtmepädevuste arengu toetamine.

 

Toetuse saamiseks tuleb nõuetele vastav projektitaotlus esitada Jõgeva Maavalitsusele hiljemalt 17. aprillil 2015 kella 15.00-ks ühes eksemplaris allkirjastatuna paberkandjal Jõgeva Maavalitsuse aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn ja ühtlasi ka elektrooniliselt elektronposti aadressil info@jogeva.maavalitsus.ee.

 

Täpsemad konkursi tingimused

Taotluse vorm

Aruande vorm

 

Lisainfo:

Tiina Tegelmann

haridus- ja sotsiaalosakonna peaspetsialist

tel: 776 6362; +372 5027 541

Tiina.Tegelmann@jogeva.maavalitsus.ee

Lasteraamatu "Jõks" II osa kunstikonkurss

2.05.14

2014. aasta augustis ilmub Jõgeva maakonda tutvustava lasteraamatu "Jõks" II osa. Jõgeva Maavalitsuse ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liidu ning maakonna üldhariduskoolide koostöö tulemusena kuulutasime välja õpilaste kunstikonkursi lasteraamatu illustratsioonide kogumiseks.

 

Konkursi eesmärk oli õpilaste omaloomingu tunnustamine ja Jõgevamaa huvi- ja ajalooväärtuste, väljapaistvate isikute, toimunud sündmuste ning rahvapäraste legendide tutvustamine laste ja noorte silmade kaudu.

 

Osaleda võisid 1. - 9. klasside õpilased üle maakonna, lähtuma pidi etteantud märksõnades, mis olid jaotatud omavalitsuste kaupa.

 

Osalejaid oli kokku 276, erinevaid töid aga 279. Žürii, kuhu kuulusid raamatu autor Heiki Vilep, maavalitsuse ja omavalitsuste liidu esindajad ning sõltumatud lapsevanemad valisid välja 40 tööd, millest enamik trükitakse lasteraamatu illustratsioonideks. Õpilaste tööde tase oli kõrge, pildid olid fantaasiarikkad ja hästi teostatud, seega osutusidki mõnes teemavaldkonnas valituks mitu tööd ning lõpliku valiku teeb raamatu autor.

 

Maikuu jooksul premeerime kõiki osavõtjaid temaatilise meenega.

 

Suur tänu kõikidele osalejatele ning nende juhendajatele!

 

Järgnevas tabelis on kõikide osalejate nimed ja täiendav informatsioon. Kollase värviga on tabelis tähistatud väljavalitud tööd ja nende autorid. Kui mõni autor esitas kaks tööd ja nendest üks osutus valituks, siis see on vastavalt punase tekstivärviga märgitud.

 

Osalejate tabel

„Jõks“ II osa illustratsioonide õpilaste kunstikonkurss

11.02.2014

 

2014. aasta augustis ilmub Jõgeva maakonda tutvustava lasteraamatu „Jõks" II osa. Taaskord kutsume Jõgevamaa koolilapsi üles Jõksi avastusi piltidel jäädvustama, et valmivale juturaamatule kaunid ja ilmekad illustratsioonid saaks. Konkursi eesmärk on õpilaste omaloomingu tunnustamine  ja Jõgevamaa huvi- ja ajalooväärtuste, väljapaistvate isikute, toimunud sündmuste ning rahvapäraste legendide tutvustamine õpilaste silmade kaudu.

 

Konkursi korraldajad on Jõgeva Maavalitsus ja Jõgevamaa Omavalitsuste Liit koostöös maakonna üldhariduskoolidega.

 

Osalema oodatakse 1. – 9. klasside õpilasi kõikidest Jõgevamaa üldhariduskoolidest. Konkursitööde laekumise tähtaeg on 28. märts 2014.

 

Kõiki osavõtjaid premeeritakse ja informatsioon nende kohta ilmub maavalitsuse kodulehel www.jogeva.maavalitsus.ee hiljemalt 30. aprillil 2014.

 

Konkursi juhend

Toimetaja: INGRID TAMMAN

Noorsootöö arengukava

Avatud Noortekeskuste 2013. aasta projektikonkurssi tulemused

21.10.2013

Korraldus

 

Parimate noorsootöötajate tunnustamine

09.10.2013

 

Jõgeva Maavalitsus ootab kandidaate parimate noorsootöötajate tunnustamiseks. Tunnustatavate kategooriaid on neli:

I kategooria – enim silma paistnud noorsootöötaja 2013;

II kategooria – enim silma paistnud koolitaja 2013;

III kategooria – aasta koostöö 2013;

IV kategooria – aasta tegu 2013.

 

Iga kategooria parim esitatakse üleriigilisele konkursile. Jõgeva Maavalitsus ootab kandidaate 28. oktoobriks 2013. a meiliaadressilinfo@jogeva.maavalitsus.ee.  

 

Avatud Noortekeskuste projektikonkurss 2013 III voor

27.08.2013

Jõgeva Maavalitsus kuulutab välja Avatud Noortekeskuste projektikonkursi III vooru.

2013. aastal on Jõgevamaal projektikonkursi prioriteetideks:

2.1  noorte omaalgatuslike, innovaatiliste ideede ja projektide toetamine;

2.2  noorte ettevõtlikkust toetavad projektid;

2.3  riskikäitumist ennetavad ja tervistedendavad projektid;

2.4  noortekeskuste ühisprojektide toetamine;

2.5  noorte ja noorsootöötajate motiveerimine.

 

Toetuse saamiseks tuleb projektitaotlus esitada Jõgeva Maavalitsusele hiljemalt 26. septembril 2013  kella 16.00-ks ühes eksemplaris allkirjastatuna paberkandjal Jõgeva Maavalitsuse aadressil Suur tn 3, 48306 Jõgeva linn ja ühtlasi ka elektrooniliselt  elektronposti aadressil info@jogevamv.ee.