Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi eesmärgiks on investeeringute kaudu parandada maakonna tasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist.

 

Programmi eesmärgi saavutamiseks antakse taotluse alusel toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis- ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks.

 

Programmist antav maksimaalne toetuse summa on 80000 eurot, toetuse maksimaalne määr on 75% projekti abikõlbulikest kuludest ning oma- ja kaasfinantseerimise minimaalne määr on 25% projekti abikõlbulikest kuludest.

 

 

Taotluste esitamise tähtpäev on 15. jaanuar ning taotleja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatud taotlus esitatakse EAS-i e-teeninduse  kaudu.

 

Informatsioon Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kodulehel:

http://www.eas.ee/teenus/regionaalsete-investeeringutoetuste-programm/

 

Informatsioon rahandusministeeriumi kodulehel:

http://www.fin.ee/siseriiklikud-toetused#Hasartm_ngumaksust_regionaalsete_investeeringutoetuste_andmise_programm

 

 

Lisad

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord

 

Vabariigi Valitsuse määruse „Regionaalsete investeeringutoetuste programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord" eelnõu seletuskiri

 

Riigihalduse ministri käskkiri Regionaalsete investeeringutoetuste programmi hindamismetoodika, hindamistabelite ja pingerea vormide kinnitamine