Maakonna sotsiaalne infrastruktuur

 

Kehtivate maakonnaplaneeringute täpsustamiseks ja täiendamiseks algatati Vabariigi Valitsuse 31.01.2005 korraldusega nr 48 „Maakonnaplaneeringute teemaplaneeringu algatamine" teemaplaneeringu „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur". Teemaplaneeringu koostamise korraldaja on Jõgeva Maavalitsus ning kehtestaja Jõgeva maavanem.

„Maakonna sotsiaalse infrastruktuuri" teemaplaneeringu puhul on tegemist korralduslike meetmete kavandamisega infrastruktuuri paremaks toimimiseks ning vajadusel olemasoleva infrastruktuuri ümberstruktureerimisega. Planeeringu koostamise käigus hinnatakse mõju sotsiaalsele keskkonnale eelkõige läbi teenuste kättesaadavuse ning nähakse ette meetmed teenuste kättesaadavuse parendamiseks.

 

Jõgeva maakonnaplaneeringu teemaplaneering on kehtestatud 4. juuni 2010 korraldusega nr 319   „Maakonna sotsiaalne infrastruktuur".

 

Teemaplaneering koosneb joonistest, seletuskirjast ja planeeringu põhikaardist. Planeeringus analüüsitakse Jõgeva maakonna sotsiaalse infrastruktuuri ruumilise paiknemise perspektiivi kantide ehk paikkondade lõikes ja tehakse ettepanekuid avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks.