Sotsiaalteenuste kvaliteedi ja sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

Sotsiaalteenuste, muu abi kvaliteedi ning sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamise järelevalve

Maavanema kui järelevalve teostaja pädevuses on:

 

 1. kontrollida maakonna omavalitsustes osutatavate sotsiaalteenuste ja muu abi (v.a. rehabilitatsiooniteenus ja erihoolekandeteenused) kvaliteeti ning riigi poolt sotsiaalhoolekandeks eraldatud sihtotstarbeliste rahaliste vahendite kasutamist
 2. lapsehoiuteenuse ja asenduskoduteenuse nõuetele vastavust.
 3. teostada juhtumipõhist järelevalvet kodaniku vaide või kaebuse alusel

Vastav kirjalik ettekanne esitatakse Vabariigi Valitsusele vähemalt kord aastas.
 

Seaduslik alus "Sotsiaalhoolekande seadus§ 157 Riikliku ja haldusjärelevalve teostamine

https://www.riigiteataja.ee/akt/130122015005?leiaKehtiv 

 

Vajalikud sammud

 

Korraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 1. järelevalve kava koostamine;
 2. kontrollitoimingute tegemine;
 3. akti projekti koostamine;
 4. teenuse osutaja vastuse nõudmine;
 5. akti lõplik vormistamine ja kinnitamine;
 6. vajadusel järelkontrolli teostamine ja vormistamine.

Erakorraline järelevalve koosneb vähemalt järgmistest etappidest:

 1. kontrollitoimingute tegemine;
 2. akti koostamine

 

Järelevalve teostaja: Jõgeva Maavalitsus

 

  Ametikoht

  Ametniku nimi

  Telefon

                             E-post

   Lisainfo

  haridus- ja sotsiaalosakonna

  nõunik

  Liivi Noormägi

 776 6336

  liivi.noormagi@jogeva.maavalitsus.ee

 kabinet 212a

 

Tulemus

 

a. Järelevalve akt, milles sisalduvad

 • kontrolliobjektidega tutvumisel tehtud tähelepanekud;
 • ettepanekute ja soovituste kirjeldused;
 • tehtavad ettekirjutused ja nende täitmise tähtajad

b. Sunniraha rakendamine tegevuslitsentsi omavatele teenuseosutajatele