Via Hanseatica projektist

Lähtekoht

 

Eesti üleriigilises planeeringus Eesti 2010 oli ühe arengukoridorina määratletud Via Hanseatica, mis lähtub Eestis (lähtekoht Peterburi) Narvast piki Jõhvi-Tartu-Valga maanteed edasise suunaga Riiga.

 

Via Hanseatica arengustrateegia Tartu 2002

 

Sõltuvalt vajadusest Via Hanseatica teema arendamiseks Eestis ja tulenevalt ka planeeringu "Eesti 2010" tegevuskavas olevast ülesandest (käivitada Eestis Via Hanseatica alane arendustegevus), algatasid neli maavalitsust (Valga, Tartu, Jõgeva ja Ida-Viru maavalitsused) ja neli ministeeriumi (Majandusministeerium, Siseministeerium, Teede- ja Sideministeerium ja Keskkonnaministeerium) Via Hanseatica arengukoridori arendusprojekti. Maavalitsuste ja ministeeriumite esindajatest moodustati projekti juhtrühm. Projekti koordinaatoriks juhtrühma tasandil sai Valga maavalitsus. Iga maakond moodustas KOV esindajatest, turismitöötajatest ja ettevõtjate esindajatest koosneva maakondliku töögrupi, maakondlike arenguvajaduste väljaselgitamiseks ja analüüsimiseks.

 

Üheks esimeseks suuremaks ettevõtmiseks arendusprojekti raames kujunes Via Hanseatica arengustrateegia väljatöötamine. Arengustrateegia väljatöötamisega sooviti jõuda ühisele arusaamale Via Hanseatica olemusest ja potentsiaalist Eestis ning leida vastused küsimustele, mida Via Hanseatica arendamisel tuleks edaspidi teha, st töötada välja strateegilised arengusuunad ja konkreetsed ülesanded ning tegevused.

 

Jõgeva maakonna teemaplaneering „Via Hanseatica arenguvööndi turismivõrgustik"

 

Jõgeva maavanema korraldusega 07. juuli 2005 nr 514, algatati maakonna teemaplaneering "Via Hanseatica arenguvööndi turismivõrgustik".

 

Planeeritav ala hõlmab Mustvee linna, Torma, Kasepää, Saare, Pala, Palamuse, Tabivere ja osaliselt Jõgeva valla territooriume.

 

Teemaplaneeringu eesmärgiks on läbi ruumilise planeerimise suurendada võimalusi Peipsi piirkonna turismialase potentsiaali ärakasutamiseks.

 

Planeering on üks osa Valga, Tartu, Jõgeva ja Ida-Viru maavalitsuste ning Siseministeeriumi Via Hanseatica alasest arendustegevusest.

 

„Jõgeva maakonna „Via Hanseatica" turismi teemaplaneeringu situatsioonianalüüs" OÜ Consumetric veebruar-aprill 2006

 

Raport on koostatud Jõgevamaa maakondliku „Via Hanseatica" turismi teemaplaneeringu ettevalmistavate tööde raames ning täidab järgnevaid lähte-eesmärke:

·         kohalike omavalitsuste poolt väljapakutud turismi sihtalade hetkeolukorra ja potentsiaali hindamine;

·         hetkel sihtalaväliste, kuid VH mõjupiirkonda jäävate Jõgevamaa turismiressursside (sh vaatamisväärsused, infrastruktuur) potentsiaali hindamine;

·         Esialgsete strateegiliste hüpoteeside loomine teemaplaneeringu jaoks.

 

Raport on peamiseks sisendiks turismi teemaplaneeringu ettevalmistavate tööde järgmise etapi jaoks, milleks on Jõgevamaa Via Hanseatica mõjupiirkonna turismiarenduse strateegia koostamine.

 

„Jõgevamaa Via Hanseatica arenguvööndi turismiarenduse strateegia (2007-2020)" OÜ Consumetric 2006

 

Strateegia eesmärgiks on määratleda VH arenguvööndi turismiarenduse prioriteedid ja pakkuda strateegilist sisendit Jõgevamaa VH arenguvööndi teemaplaneeringule.

 

Seoses uue Jõgeva maakonnaplaneeringu koostamise algatamisega lõpetati teemaplaneeringu „Via Hanseatica arenguvööndi turismivõrgustik" koostamine Jõgeva maavanema 3. jaanuari 2014 korraldusega nr 1-1/2014/2.

 

Üleriigiline planeering „Eesti 2030+", kehtestatud Vabariigi Valitsuse poolt 30.08.2012. aasta korraldusega nr 368, näeb Jõhvi–Tartu–Valga maanteed (Via Hanseatica) samuti eeskätt rahvusvahelise turismimarsruudina.

 

Via Hanseatica turismiprojekt

Turismiprojekt "Advancing remote areas by development of cross-border VH tourism route on basis of local resources" sai rahastuse EstLatRus programmist ning selle elluviimine leiab aset 01.01.2012-31.12.2014. Antud projekti raames tehakse tegevusi Venemaa, Eesti ja Läti territooriumitel - kolmest riigist osaleb kokku 18 partnerit.

 

Via Hanseaticast kujundatakse kultuuri- ja ajaloohuvilisele turistile suunatud turismimarsruut, mis peaks seonduma meeltes põneva ajaloo, kauni arhitektuuri ja vaatamisväärsuste, uute teadmiste ja üllatavate faktidega, mitmekesise kultuuri, hea toidu, mõnusa õhkkonna, sõbralike inimeste ja kogu sellega, mis teeb külalise reisi unustamatuks ja eriliseks.

 

Loe Via Hanseatica turismiprojektist lähemalt SIIT.