Uudised ja teated

Jõgeva Maavalitsus

 

Rahandusministeeriumi valitsemisalas oleva Jõgeva Maavalitsuse põhitegevusteks on maakorraldusalaste, maareformialaste, sotsiaal- ja tervishoiualaste, noorsooalaste, kultuurialaste, spordialaste, regionaalarengu- alaste, planeeringualaste, ettevõtlusalaste, ühistranspordialaste, rahvastikutoimingute alaste,perekonnaseisualaste,majandusalaste, infrastruktuurialaste ja keskkonnaalaste ülesannete täitmine, regionaalse arengu programmide elluviimine ning Euroopa Liiduga seonduv riigisisene teavitustegevus maakonnas.

 

Maavanem esindab maakonnas riigi huve ning hoolitseb maakonna tervikliku ja tasakaalustatud arengu eest. Maavanem koordineerib ministeeriumide ja teiste täidesaatva riigivõimu asutuste kohalike asutuste ning kohalike omavalitsuste koostööd maakonnas

 

Maavalitsus on maavanemat teenindav ning maavanema juhtimisel töötav valitsusasutus.
 

Maavalitsus korraldab maavanema asjaajamist ja tehnilist teenindamist, valmistab ette maavanema korralduste eelnõusid või muid maavanema poolt nõutavate dokumentide projekte, korraldab ja kontrollib maavanema korralduste täitmist, korraldab maakonna sümboolikaga seonduvat tegevust, korraldab maavalitsuse haldamisel olevate riigiasutuste tulude ja kulude eelarvete eelnõude koostamist ning kontrollib eelarvetest kinnipidamist, korraldab maavanema suhtlemist valitsusasutuste, kohalike omavalitsusasutuste ning teiste juriidiliste ja füüsiliste isikutega ning täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või muu õigusaktiga.

 

Mis toimub?

Jõgevamaa
Kultuurikalender 2017

 

Informatsiooni saamiseks Jõgevamaal 2017. a toimuvate kultuurisündmuste kohta kliki siia.

 

_________________________________________